Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Brak fakultatywnych podstaw wykluczenia w SIWZ nie stanowi nieprawidłowości

Brak fakultatywnych podstaw wykluczenia w SIWZ nie stanowi nieprawidłowości fotolia.pl

Tytułowa teza wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Sąd ten uchylił decyzje Zarządu Województwa dotyczące zwrotu środków otrzymanych w ramach umowy o dofinansowanie na realizację projektu wraz z odsetkami – między innymi właśnie z uwagi na błędną ocenę skutków brakującej treści SIWZ.

WSA wskazał, że Skarżący jakkolwiek naruszył prawo, bowiem zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5a ustawy – Prawo zamówień publicznych, SIWZ powinna zawierać co najmniej podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 PZP, to jednak naruszenie to nie stanowi nieprawidłowości, o której mowa w art. 2 pkt 36 rozporządzenia nr 1303/2013.

W omawianej sprawie organ zarzucił Skarżącemu, że w ogłoszeniu o zamówieniu Skarżący opisał podstawy wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-8 PZP (fakultatywne podstawy wykluczenia), zaś w samej treści SIWZ brak było przedmiotowej regulacji. Wskazano jedynie w rozdziale IIIX pkt 2 SIWZ, iż z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP (obligatoryjne podstawy wykluczenia), a w załączniku do SIWZ (stanowiącym Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP) wskazano na podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP (obligatoryjne podstawy wykluczenia) i art. 24 ust. 5 pkt 1-8 PZP (fakultatywne podstawy wykluczenia).

W ocenie Sądu brak przywołania wprost art. 24 ust. 5 pkt 1-8 PZP w SIWZ nie miał wpływu na procedurę przetargową. W tym zakresie WSA zgodził się ze stanowiskiem zawartym w skardze, że brak w SIWZ informacji o fakultatywnych podstawach wykluczenia w żadnym stopniu nie mógł się przyczynić do ograniczenia konkurencyjności. Jeśli w wyniku powstania rozbieżności związanej z możliwością udziału w postępowaniu wykonawcy, który podlegał fakultatywnym podstawom wykluczenia została złożona oferta tego podmiotu, który podlegał takim ograniczeniom, to wbrew twierdzeniom organu liczba złożonych ofert byłaby większa, co poddaje w wątpliwość twierdzenia o powstaniu potencjalnej szkody – wskazał WSA. Ponadto Sąd podkreślił, że w przedmiotowej sprawie żaden wykonawca, który złożył ofertę nie został wykluczony, ani też ze strony Wykonawców nie wpłynęło żadne odwołanie wobec czynności Zamawiającego.

Samo występowanie różnicy pomiędzy warunkami ogłoszonymi a rzeczywiście występującymi nie musi prowadzić do powstania potencjalnej szkody poprzez ograniczenie konkurencji – orzekł WSA.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 16 września 2020 r., I SA/Sz 439/20

Źródło: CBOSA

Pt., 6 Lst. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel