Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Bezskuteczność zwrotu wniosku o wypłatę dotacji

Bezskuteczność zwrotu wniosku o wypłatę dotacji fotolia.pl

W każdym przypadku wystąpienia przez podmiot prowadzący szkołę z wnioskiem o wypłatę dotacji na podstawie art. 26 ust. 5 ustawy z 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych organ dotujący ma obowiązek rozpoznania żądania co do istoty. 

Taki wniosek przyjął  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 11 lutego 2020 r. (III SA/Po 745/19) na kanwie poniżej opisanego stanu faktycznego. 

Sp. z o.o. jako podmiot prowadzący szkoły policealne pismami z lipca 2019 roku wystąpiło do Prezydenta Miasta, na podstawie art. 25 i 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, o udzielenie jednorazowej dotacji na uczniów, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Wydział Oświaty urzędu Miejskiego, pismem z września 2019 r., odesłał wnioski o wypłatę jednorazowej dotacji wskazując na niedopełnienie wymagań formalnych, o których mowa w art. 26 ust. 5 i 6, art. 33 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 

Organ wskazał, że podmiot wnioskujący o dotacje nie spełnił warunku przekazania danych do Systemu Informacji Oświatowej według stanu na (...) września 2018 r., czyli roku bazowego, tj. roku poprzedzającego rok budżetowy (art. 2 pkt 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych). Miasto, z uwagi na brak wprowadzenia danych do Systemu Informacji Oświatowej, nie mógł zabezpieczyć z subwencji w 2019 r. środków na wypłatę jednorazowej dotacji na uczniów, którzy uzyskali świadectwo/dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w 2019 r.

Organ wyjaśnił, że wnioskowana dotacja może być udzielona skarżącej Spółce w 2020 r. pod warunkiem przekazania danych do Systemu Informacji Oświatowej według stanu na (...) września 2019 r., w takiej sytuacji zachowany zostaje wymóg złożenia wniosku w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń ukończył szkołę.

Uzasadnienie prawne

Zgodnie z treścią art. 26 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły policealne niebędące szkołami specjalnymi otrzymują, niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 3, na każdego ucznia, niebędącego uczniem niepełnosprawnym, który uzyskał odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmiotowa dotacja jest przekazywana, między innymi, pod warunkiem, że podmiot prowadzący szkołę przedstawi zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia tej szkoły odpowiednio świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń ukończył tę szkołę - art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Zdaniem Sądu skarga podlega uwzględnieniu, ponieważ organ naruszył przepisy prawa materialnego, to jest art. 26 ust. 5 oraz art. 47 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w sposób, który miał wpływ na wynik sprawy w rozumieniu art. 146 § 1 w związku z art. 145 § 1 pkt 1 lit. a ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Analiza treści przepisów art. 26 ust. 5 oraz art. 47 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wskazuje, że w sferze załatwiania spraw objętych ustalaniem i przekazywaniem dotacji ustawodawca nie przewidział takiej formy działania organu administracji publicznej, jak zwrot wniosku (odesłanie wniosku) o wypłatę dotacji.

W każdym przypadku wystąpienia przez podmiot prowadzący szkołę z wnioskiem o wypłatę dotacji na podstawie art. 26 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych organ dotujący ma obowiązek rozpoznania żądania co do istoty.

Organ dotujący może zatem przekazać dotację w wysokości zgodnej z wnioskiem, ustalić i przekazać dotację w wysokości innej od wnioskowanej (częściowo odmówić przekazania dotacji) albo odmówić przekazania dotacji w całości.

Z uwagi na powyższe Sąd stwierdził bezskuteczność czynności obejmującej zwrot wniosku (odesłanie wniosku) o wypłatę dotacji, jako podjętej bez podstawy prawnej. Wskazał także, że przy ponownym rozpoznaniu sprawy Prezydenta Miasta zobowiązany jest przyjąć, że zaskarżone działanie nie wywołało skutków równoważnych zwrotowi wniosku o wypłatę dotacji. Merytoryczna ocena zasadności żądań strony skarżącej powinna uwzględniać, że w pismach z  listopada 2019 r. oraz ze stycznia 2020 r. Spółka zakwestionowała prawdziwość stanowiska organu o braku przekazania danych do Systemu Informacji Oświatowej. Organ dotujący zobowiązany jest przyjąć, że skarżąca Spółka spełniła warunki, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, jeżeli w terminie do (...) września 2018 r. wprowadziła wymagane dane do tzw. "nowego" Systemu Informacji Oświatowej.

Przedmiotem skargi był akt obejmujący czynność zwrotu wniosku. Żądanie strony nie zostało dotychczas rozpoznane przez organ administracji publicznej. Zatem wykluczone na obecnym etapie postępowania było uznanie przez Sąd obowiązku wypłaty spornej dotacji na podstawie art. 146 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Przedmiotem postępowania sądowoadministracyjnego nie jest, i nie może być, wyręczanie organów administracji publicznej w załatwianiu spraw administracyjnych.

Źródło: CBOSA

Pt., 16 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka