Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ponad 58 mln zł na wysokiej jakości usługi administracyjne 2.18 POWER

Ponad 58 mln zł na wysokiej jakości usługi administracyjne 2.18 POWER fotolia.pl

58 557 800 zł na wysokiej jakości usługi administracyjne 2.18 POWER.
Przez cały luty jednostki samorządu terytorialnego będą mogły biegać się o środki na projekty w ramach działania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Maksymalny poziom dofinansowania unijnego wynosi 84,28%.

Jak informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji konkurs nr POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15 ma na celu wyłonienie projektów w ramach 2 Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W jego ramach planowane jest wsparcie projektów obejmujących wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w następujących obszarach, istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej:

a) podatki i opłaty lokalne, poprzez:

  • elektronizację procesu obsługi podatkowej w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, automatyzację rozliczeń oraz poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy;
  • doskonalenie kompetencji kadr JST w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa;
  • wdrażanie rozwiązań zarządczych w urzędach JST poprawiających jakość obsługi przedsiębiorców w szczególności w zakresie: zarządzania satysfakcją klienta, zarządzania jakością, zarządzania procesowego, dostępem do informacji publicznej;

b) zarządzanie nieruchomościami, w szczególności w zakresie gospodarowania lokalami użytkowymi, poprzez:

  • wdrażanie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje, poprawa obsługi klienta z wykorzystaniem m.in. narzędzi zarządzania satysfakcją;
  • doskonalenie kompetencji kadr samorządowych m.in. w zakresie zarządzania samorządowym zasobem nieruchomości, zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa;
  • wsparcie administracji samorządowej w zakresie opracowania planów wykorzystania zasobu nieruchomości, zagospodarowania pustostanów, skutecznej realizacji umów najmu i dzierżawy, elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości oraz usprawnienia procesu współpracy i kontroli zarządców zasobów nieruchomości.

Alokacja przewidziana na konkurs wynosi 58 557 800 PL i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze współfinansowania krajowego. W jej ramach na konkurs wyodrębnia się rezerwę finansową w wysokości 3 000 000 PLN (z przeznaczeniem na ewentualne protesty wnioskodawców).

Maksymalna wartość kosztów ogółem projektu stanowi iloczyn liczby JST objętych wsparciem w ramach jednego projektu i kwoty:

  • 200 tys. zł dla gmin i powiatów;
  • 400 tys. zł dla miast na prawach powiatu.

Natomiast maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE to 84,28%. W ramach konkursu wymagane jest wniesienie wkładu własnego beneficjenta na poziomie 15,72% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu będą przyjmowane od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. Należy je składać:

  • na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oraz:
  • w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku (2 egzemplarze).

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej IOK: www.ip.mac.gov.pl

Źródło: http://ip.mac.gov.pl

Pt., 18 Gr. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska