Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Postępowanie w sprawie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - zarządzenie zmieniające Prezesa NFZ

Postępowanie w sprawie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - zarządzenie zmieniające Prezesa NFZ fotolia.pl

Od 22 maja br. obowiązuje znowelizowane zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W zarządzeniu przewidziano następujące zmiany: 

  • w § 2 uchylono pkt 10, ponieważ wskazana definicja „nośnika elektronicznego” została określona w przepisach art. 3 pkt 1 w związku z art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tym samym nie ma konieczności jej określania w zarządzeniu;
  • zmiana brzmienia w § 11 ust. 1 zarządzenia, wskazująca na jawność ofert po zakończeniu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jest rozwiązaniem analogicznym do przyjętego w art. 18 ustawy Prawo zamówień publicznych. Naczelną zasadą przy zamówieniach usług finansowanych ze środków publicznych jest zasada jawności (transparentności) postępowania. Ograniczenia tej zasady powinny być uzasadnione i ograniczone do niezbędnego minimum, co zapewni proponowane rozwiązanie;
  • do § 14 ust. 1 zarządzenia dodano pkt 15 i 16 oraz wprowadzono załącznik nr 10. Wskazane zmiany wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2345), w której wprowadzono w art. 149 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146), informację o odrzuceniu oferty w sytuacji, gdy świadczeniodawca nie posiada pozytywnej opinii, o której mowa w ar. 95d ust. 1 tej ustawy;
  • uchylono § 25, ponieważ wskazany przepis dotyczy kwestii unormowanej w ustawie o świadczeniach, a jego treść nie jest zgodna z art. 154 tej ustawy;
  • zmiana w zakresie § 12 ust. 2 pkt 4 zarządzenia o charakterze porządkowym. Nie wszystkie nośniki elektroniczne mogą zostać oznakowane w sposób ustalony w dotychczasowym brzmieniu tego przepisu. Na pendrive – pamięci przenośnej USB, oferent nie umieści wymaganych danych;
  • wprowadzenie nowego brzmienia § 14 zarządzenia. We wskazanym przepisie uchylono normy wprowadzające żądanie dokumentów, składanych przez oferentów przy ofercie dotyczącej świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza (rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym, rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy w ośrodku lub oddziale dziennym oraz rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu wzroku w ośrodku lub oddziale dziennym), które uznano za wymóg historyczny ustanowiony przed wprowadzeniem przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Źródło: baw.nfz.gov.pl 

Wt., 28 Mj. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka