Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zdrowie i polityka w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w kwietniu

Zdrowie i polityka w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w kwietniu fotolia.pl

Dwa posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST, opiniowanie jednego projektu w trybie obiegowym, opiniowanie zmian w KPO, akredytacja podmiotów leczniczych, problemy z dyżurami aptecznymi – tak w skrócie można opisać to co działo się w kwietniu w legislacji w obszarze polityki społecznej i zdrowia.

Pierwsze posiedzenie odbyło się 9 kwietnia br. Niestandardowy termin wynikał z konieczności opiniowania zmian w KPO. Do rewizji KPO Związek Powiatów Polskich zgłosił przede wszystkim zastrzeżenia dotyczące zbyt optymistycznego scenariusza wdrażania niektórych reform (nowa ustawa o rynku zatrudnienia oraz wdrożenie obligatoryjnych standardów w żłobkach), jednocześnie wyraził zadowolenie z propozycji odejścia od twardych zapisów dotyczących wprowadzenia ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa wskazując, że potrzebne są zmiany w mechanizmach finansowania ochrony zdrowia Związek zwrócił też uwagę, że szkoleniami, o których mowa w opisie reformy, dotyczącymi zarządzania w sektorze ochrony zdrowia powinny być objęte osoby pracujące w roli nadzorujących podmioty lecznicze (ta uwaga została uwzględniona). Zastrzeżenia budziło natomiast ograniczenie reformy dotyczącej opieki długoterminowej. Przedstawiciele strony rządowej wyjaśnili, że terminy wdrożenia reform oraz ograniczenie niektórych reform są konieczne, jeżeli Polska chce sięgnąć po środki KPO. Ostatecznie Zespół zaopiniował rewizję KPO pozytywnie.

Kolejnym tematem był zgłoszony przez ZPP problem z praktycznym stosowaniem zmienionego art. 94 ustawy Prawo Farmaceutyczne. W pisemnym wystąpieniu (dostępne jest tutaj) ZPP zgłosił najbardziej istotne kwestie. Niestety odpowiedź resoru udzielona na Zespole co do chęci zmiany przepisów nie napawa optymizmem (pisemna odpowiedź resortu została przekazana do wszystkich powiatów). Przedstawicielka ZPP zwróciła uwagę, że jeżeli zmiany nie zostaną wprowadzone to zwłaszcza w mniejszych miejscowościach potrzeby obywateli, nawet w tym minimalnym zakresie wynikającym z ostatniej nowelizacji przepisów, nie zostaną zaspokojone. Temat ten szerzej będzie omówiony w odrębnym artykule.

Zespół negatywnie zaopiniował projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 1652). W projekcie przewidziano zmianę, że w przypadkach, gdy zakończenie ciąży jest legalne, szpital będzie miał obowiązek zapewnić przeprowadzenie aborcji w miejscu udzielania świadczeń, niezależnie od skorzystania przez lekarza wykonującego zawód w tym szpitalu z klauzuli sumienia. Za naruszenie tego przepisu przewidziano drakońskie kary (do 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy zawartej przez szpital z NFZ) oraz wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy w części albo w całości, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Przedstawicielka ZPP zwróciła uwagę, że podstawą zmian prawnych powinna być rewizja przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 30 i 39), a zmiana tylko ogólnych warunków umów spowoduje, że tego tematu nikt nie podejmie przez kolejne lata.

Kolejnym omawianym projektem był projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzenia procedury oceniającej, wzoru certyfikatu akredytacyjnego oraz sposobu obliczenia wysokości opłat za przeprowadzenie procedury oceniającej. Do tego projektu ZPP zgłosiło uwagi, głównie dotyczące braku spójności z ustawą o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta oraz spójności proponowanych przepisów z wymogami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Ponieważ trwają konsultacje społeczne, Zespół powróci do tego projektu w maju.

Następnie Zespół pozytywnie zaopiniował projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest oraz projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla ratowników medycznych.

Na zespole wstępnie omówiono również projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Projekt dotyczy zmiany zasad naliczania współczynników za posiadanie certyfikatu akredytacyjnego. Tutaj ZPP zgłosiło zastrzeżenia odnośnie braku uwzględnienia sytuacji podmiotów leczniczych, których ważność certyfikatów wygaśnie w 2024 r. oraz w pierwszych miesiącach 2025 r., a które nie ze swojej winy zostały de facto pozbawione możliwości zachowania ciągłości ważności akredytacji. Podobne zastrzeżenia zgłosił samorząd województw. Ponieważ nadal trwały konsultacje publiczne, Ministerstwo Zdrowia wystąpiło do KWRiST o upoważnienie Zespołu do wydania opinii wiążącej. Kolejne posiedzenie Zespołu dotyczącego tego projektu odbyło się 25 kwietnia br. Przedstawiciele resortu, po uwagach strony samorządowej, zapowiedzieli zmianę §2 projektu rozporządzenia. Zdecydowano, że projekt w nowej wersji zostanie zaopiniowany obiegowo. Chociaż projekt poprawiono, to w odniesieniu do okresu planowania, który rozpocznie się 1 stycznia 2025 r., w ocenie ZPP nadal nie uwzględnia on sytuacji szpitali, których certyfikaty akredytacyjne wygasną w 2024 r. W tym zakresie Związek zaproponował opinię pozytywną do projektu ale z uwagą odnoszącą się do sytuacji tych podmiotów.

Pt., 26 Kw. 2024 0 Komentarzy
Bernadeta Skóbel
Redaktor Bernadeta Skóbel