Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Uchwała w przedmiocie wypowiedzenia umowy o pracę dyrektorowi podmiotu leczniczego - wyrok NSA

Uchwała w przedmiocie wypowiedzenia umowy o pracę dyrektorowi podmiotu leczniczego - wyrok NSA fotolia.pl

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną na uchwałę zarządu powiatu w przedmiocie wypowiedzenia umowy o pracę dyrektorowi podmiotu leczniczego (wyrok z dnia 11 stycznia 2024 r., II GSK 717/23).

Skarżący w niniejszej sprawie zarzucił, że zarząd powiatu podejmując zaskarżoną uchwałę naruszył zasady praworządności, prawdy obiektywnej, czynnego udziału strony w postępowaniu czy wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia materiału dowodowego poprzez przeprowadzenie przez Zarząd Powiatu przed podjęciem zaskarżonej uchwały jedynie iluzorycznego postępowania wyjaśniającego oraz zapewnienie skarżącemu jedynie iluzorycznego udziału w postępowaniu poprzedzającym wydanie zaskarżonej uchwały.

NSA przy rozpatrzeniu sprawy podzielił prezentowane w orzecznictwie stanowisko, że uchwała podejmowana w oparciu o art. 32 ust. 2 pkt 5 u.s.p. (zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu) nie jest decyzją administracyjną i w postępowaniu poprzedzającym jej wydanie nie znajdują zastosowania przepisy k.p.a. Nie zmienia to jednak faktu, że jedną z podstawowych gwarancji procesowych w każdym postępowaniu toczącym się przed organami administracyjnymi jest zapewnienie stronom przez te organy możliwości czynnego udziału w postępowaniu.

Uwzględniając charakter prawny uchwały o zwolnieniu kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, NSA wskazał, że obowiązek powyższy należy wyprowadzić z art. 2 Konstytucji RP, statuującego zasadę demokratycznego państwa prawnego oraz z art. 16 Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji przyjętego przez Parlament Europejski w formie rezolucji w dniu 6 września 2001 r., stanowiącego o prawie każdej jednostki do wysłuchania i złożenia wyjaśnień.

Zdaniem NSA, w przytoczonej sprawie Sąd pierwszej instancji zasadnie uznał, że zgromadzony w sprawie materiał dokumentacyjny nie daje podstaw do przyjęcia, że w toku postępowania doszło do naruszenia wskazanych wyżej zasad, a w szczególności aby naruszono prawo strony do czynnego udziału w toku postępowania. Wbrew zarzutom formułowanym w skardze kasacyjnej skarżący czynnie uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Powiatu na którym została podjęta zaskarżona uchwała. Z akt sprawy wynika, że skarżący nie kwestionował tego, iż w trakcie posiedzenia miał możliwość wypowiedzenia się co do zgłaszanych zarzutów, że były mu zadawane pytania zmierzające do wyjaśnienia istotnych okoliczności związanych ze stawianymi zarzutami, jak również, że organ dysponował dokumentacją zawierającą zmiany w co najmniej 25 umowach najmu (głównie dotyczące obniżenia stawek czynszu i odstąpienia od waloryzacji czynszu). Również skarżący nie kwestionował tego, że wskazane zmiany w umowach najmu zostały dokonane bez uzyskania zgody Rady Powiatu, do czego był zobowiązany skarżący na podstawie uchwały Rady Powiatu.

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Śr., 17 Kw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka