Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Odwołanie dyrektora szpitala bez jego udziału w posiedzeniu zarządu powiatu - wyrok WSA

Odwołanie dyrektora szpitala bez jego udziału w posiedzeniu zarządu powiatu - wyrok WSA fotolia.pl

Negatywna ocena sytuacji finansowej szpitala uprawnia zarząd powiatu do podjęcia uchwały o odwołaniu dyrektora ze stanowiska.

W wyroku z 11 stycznia 2024 r. (III SA/Lu 449/23) WSA w Lublinie rozpatrywał skargę odwołanego dyrektora na uchwałę w przedmiocie odwołania go ze stanowiska. W uzasadnieniu uchwały Zarząd wskazał na związane z pogarszającą się sytuacją finansową szpitala zagrożenie dla jego funkcjonowania oraz jakości świadczeń medycznych. Przedstawione okoliczności z zakresu sytuacji finansowej szpitala i motywy podjęcia uchwały były w ocenie Sądu jasne i zrozumiałe.

W skardze odwołany dyrektor zarzucał m.in. że: nie zapewniono mu czynnego udziału w posiedzeniu Zarządu i możliwości wypowiedzenia się (przebywał na L4) i zaniechano obowiązku wystąpienia do rady społecznej zakładu opieki zdrowotnej o zaopiniowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu w przedmiocie wypowiedzenia stosunku pracy dyrektorowi.

Jak jednak wskazał WSA wbrew zarzutowi skarżącego Zarząd Powiatu przy podjęciu zaskarżonej uchwały o odwołaniu skarżącego ze stanowiska dyrektora spzoz-u nie miał obowiązku zasięgnięcia opinii rady społecznej szpitala. Przepis art. 48 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy o działalności leczniczej, według którego do zadań rady społecznej należy przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem, nie jest skierowany do podmiotu tworzącego, a jego adresatem jest jedynie rada społeczna. Określa on jedynie kompetencje rady społecznej, ale nie tworzy obowiązków po stronie podmiotu tworzącego.

Odnosząc się do pierwszego zarzutu WSA wyjaśnił, że z treści dołączonej do akt sprawy notatki służbowej podpisanej przez wicestarostę wynika bowiem, że wicestarosta poinformował skarżącego telefonicznie, że Zarząd Powiatu ma zamiar odwołać skarżącego z zajmowanego stanowiska, a także zaprosił skarżącego na posiedzenie Zarządu Powiatu. Wicestarosta wyjaśnił również skarżącemu powody planowanego odwołania. Co istotne, jak wynika z notatki, skarżący zadeklarował przyjazd na posiedzenie Zarządu Powiatu i złożenie rezygnacji z zajmowanego stanowiska. Jednakże skarżący nie przybył na posiedzenie Zarządu Powiatu, a w ponownie przeprowadzonej rozmowie telefonicznej oświadczył, że nie przybędzie na posiedzenie i nie złoży rezygnacji. Skarżący nie kwestionował okoliczności opisanych w treści powyższej notatki służbowej. Jednocześnie zaś jej treść znajduje odzwierciedlenie w protokole posiedzenia Zarządu Powiatu, w toku którego zostały przedstawione przez Wicestarostę okoliczności stwierdzone w notatce.

Odnosząc się także do akcentowanej przez skarżącego okoliczności przebywania w dniu odwołania na zwolnieniu lekarskim Sąd podkreślił, że w świetle art. 72 § 1 k.p. odwołanie pracownika zatrudnionego na podstawie powołania może nastąpić w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w tym także w okresie zwolnienia lekarskiego, co powoduje jedynie późniejsze rozpoczęcie biegu wypowiedzenia. Jednocześnie WSA wskazał, że w wydruku zaświadczenia lekarskiego o niezdolności skarżącego do pracy w rubryce dotyczącej wskazań lekarskich widniało oznaczenie wskazujące, że chory mógł chodzić.

Biorąc pod uwagę wyżej omówione okoliczności, w ocenie Sądu nie było podstaw do uznania, iż uprawnienie skarżącego do udziału w postępowaniu dotyczącym jego odwołania zostało naruszone. Oceny tej nie zmieniła także okoliczność, że skarżący faktycznie nie brał udziału w posiedzeniu Zarządu Powiatu, skoro taką możliwość mu zapewniono, informując wcześniej o zamiarze odwołania oraz jego powodach i zapraszając do wzięcia udziału w posiedzeniu. Z tych powodów skargę oddalono. 

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl, orzeczenie nieprawomocne

Niedz., 31 Mrz. 2024 0 Komentarzy
Katarzyna Liszka-Michałka
Redaktor Katarzyna Liszka-Michałka