Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - zmiany w zarządzeniu Prezesa NFZ

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - zmiany w zarządzeniu Prezesa NFZ fotolia.pl

28 kwietnia br. Prezes NFZ podpisał zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 7/2020/DSOZ z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenia uzależnień.

Nowelizacja wynika z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

W związku z powyższym, w § 18 w ust. 1 pkt 55 zarządzenia zmienianego wprowadzono zmianę polegającą na zwiększeniu czasu trwania programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym, realizowanego na rzecz świadczeniobiorców, w tym ich przedstawicieli ustawowych.

Natomiast, w załączniku nr 1 i 1a do zarządzenia zmienianego w zakresie świadczeń dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi zaburzeniami rozwoju dodano produkty rozliczeniowe umożliwiające rozliczenie porady lekarskiej terapeutycznej i porady lekarskiej kontrolnej. Dodatkowo dla wizyt terapeutycznych w zakresie programu realizowanych przez różnych specjalistów wprowadzono odrębne produkty rozliczeniowe, w tym poradę terapeutyczną udzielaną przez psychologa posiadającego kompetencje w zakresie terapii integracji sensorycznej.

W celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych w zakresie § 18 w ust. 1 nowelizowanego zarządzenia:

  1. w pkt 2 - doprecyzowano, że świadczenie dzienne psychiatryczne w oddziałach dziennych jest realizowane w następujących po sobie dniach,
  2. w pkt 17b - wprowadzono nową jednostkę redakcyjną regulującą sposób sprawozdawania świadczeń udzielonych w domu lub w środowisku, o których mowa w załączniku 8 do rozporządzenia, więcej niż jednemu świadczeniobiorcy.

Ponadto, w § 18 ust. 4a zarządzenia zmienianego zmodyfikowano nazwę odnoszącą się do świadczeń gwarantowanych jednostkowych realizowanych w miejscu pobytu świadczeniobiorcy lub jego środowisku oraz dodano nową jednostkę redakcyjną, tj. ust. 4aa, w której uregulowano wyjątek dotyczący udzielania świadczeń z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. W związku z wprowadzeniem w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia zmian polegających na umożliwieniu sprawozdawania w ramach produktu rozliczeniowego więcej niż jednej osoby personelu biorącej udział w realizacji świadczenia gwarantowanego udzielanego przez dwie osoby z personelu, dotychczasowe produkty rozliczeniowe określone w załączniku nr 1 i 1a do zarządzenia, przeznaczone do rozliczenia przedmiotowych świadczeń zastąpiono jednym produktem dla określonego świadczenia. W związku z powyższym pkt 44 w § 18 nadano nowe brzmienie i jednocześnie uchylono przepis pkt 44a, a ponadto dodano pkt 44b regulujący sposób rozliczania sesji rodzinnej udzielanej w zakresach świadczeń określonych w załączniku nr 1a do zarządzenia zmienianego.

W celu wyeliminowania wątpliwości dotyczących rozliczania świadczeń w ramach programu grupowych zajęć terapeutycznych trwających 120 minut za pomocą produktów rozliczeniowych przeznaczonych do rozliczenia grupowych zajęć terapeutycznych dla czasu trwania 60 minut, do załącznika nr 1 i 1a zarządzenia zmienianego wprowadzono dla tych świadczeń odrębny produkt.

Niniejszym zarządzeniem z załącznika nr 1 do zarządzenia wykreślono produkty rozliczeniowe określone pod liczbą porządkową od 1 do 3, przeznaczone do sprawozdawania i rozliczania (do dnia 28 lutego 2022 r.) świadczeń gwarantowanych wynikających z załącznika nr 8 do rozporządzenia oraz wprowadzono zmiany w § 11 i 12 zarządzenia zmienianego w zakresie liczb porządkowych określających świadczenia realizowane w warunkach ambulatoryjnych, dziennych i stacjonarnych.

Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 maja 2023 r.

Z pełną treścią zarządzenia można zapoznać się tutaj 

Pt., 5 Mj. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka