Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Forma określania zasad gospodarowania mieniem przez SPZOZ

Forma określania zasad gospodarowania mieniem przez SPZOZ fotolia.pl

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej gospodaruje posiadanym mieniem.

Zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący (ust. 2).

Na gruncie przywołanego przepisu zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 czerwca 2022 r., III SA/Gl 1392/21.

WSA stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy określającej zasady zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie łub użyczenie aktywów trwałych będących w posiadaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Jak wskazał sąd administracyjny regulacje zawarte w spornej uchwale bez wątpienia mają walor aktu kierownictwa wewnętrznego i powinny być ujęte w formie regulaminu, zarządzenia itp., a nie w formie aktu prawa miejscowego, ogłaszanego w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Dokonana przez sąd analiza poszczególnych zapisów kolejnych jednostek redakcyjnych załącznika do spornej uchwały wykazała, że są one adresowane wyłącznie do kierownictwa, dyrekcji Zakładu Opieki Zdrowotnej, a nie do szerokiego grona adresatów.

WSA podkreślił, że jedną z cech aktu prawa miejscowego jest jego abstrakcyjność co wyraża się w tym, że nakazywane, zakazywane albo dozwolone postępowanie ma mieć miejsce w pewnych, z reguły powtarzalnych, okolicznościach, nie zaś w jednej konkretnej sytuacji. Powszechne obowiązywanie oznacza prawną możliwość regulowania postępowania wszystkich kategorii adresatów prawa i obywateli, organów państwowych, osób prawnych i organizacji społecznych. W rezultacie cechą odróżniającą akt normatywny generalny od aktu indywidualnego jest to, iż akt administracyjny indywidualny reguluje prawne stosunki między organem a daną jednostką (adresatem aktu) w indywidualnym przypadku, zaś akt normatywny generalny ustala normę prawną mającą regulować stosunek społeczny pewnej kategorii, mogący powstać między organem a każdą nieznaną z góry jednostką.

Natomiast w spornej uchwale zostały ustalone zasady gospodarowania mieniem skierowane do kierownictwa ZOZ i nakładające na to kierownictwo konkretne wymogi w kwestii warunków zawierania umów i dysponowania mieniem gminnym, ale będącym w posiadaniu ZOZ.

Orzeczenie nieprawomocne.

Źródło: CBOSA 

Pt., 5 Sp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka