Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Lipcowe posiedzenie Zespołu Zdrowia

Lipcowe posiedzenie Zespołu Zdrowia fotolia.pl

13 lipca br. w trybie hybrydowym odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST.

Posiedzenie rozpoczęło się od mówienia spraw różnych, na które składały się następujące tematy. Kwestia dotycząca świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii. Finansowanie szpitali w perspektywie do końca 2021 r. Obecne finansowanie zostało przedłużone do końca III kwartału 2021 r. Nie wiadomo czy finansowanie to zostanie przedłużone do końca roku, co jest szczególnie ważne w perspektywie IV fali pandemii. Ministerstwo wyjaśniło, że za każdym razem decyzja dotycząca sposobu finansowania świadczeń podejmowana jest na kolejny kwartał, biorąc pod uwagę stan zakażeń w momencie podejmowania decyzji.

Kwestia dotycząca środków z Funduszu Medycznego w roku 2020 oraz 2021, samorządowcy zwracali uwagę na brak przejrzystości wydatkowania środków z Funduszu oraz na możliwą kumulację różnych środków na ochronę zdrowia z różnych źródeł, co może wpłynąć na podwyższenie kosztu zakupu różnych usług i sprzętów z uwagi na popyt.

Następnie omówiono zasady wypłacania dodatku covidowego. Samorządowcy prosili o umożliwienie rekompensaty, związanej z ponoszeniem kosztów z uwagi na wyższe wynagrodzenia, które ponoszone są przez pracodawcę w dalszej perspektywie np. wyższe trzynaste wypłaty, wyższe odprawy i wyższe wynagrodzenia urlopowe czy zasiłki chorobowe.

Z uwagi na brak przedstawicieli Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej gotowych podjąć merytoryczną dyskusję na temat sytuacji finansowej Środowiskowych Domów Samopomocy, temat ten zostanie omówiony w punkcie sprawy różne na plenarnym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Kolejno zespół przeszedł do omówienia przedłożonych projektów. Pierwszym z nich był projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Rozporządzenie dotyczy przedłużenia zasad finansowania, tak jak dotychczas świadczeń pediatrycznych, do końca września 2021. Projekt uzyskał opinię pozytywną Zespołu Zdrowia.

Omówiono także projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada wprowadzenie nowej odpowiedzialności karnej (rozszerzenie) dla dyrektorów szkół, żłobków, klubów dziecięcych, placówek opiekuńczo-wychowawczych. Główną zmianą jest założenie, że odpowiedzialności tej będą podlegać także dyrektorzy placówek niepublicznych. Minister Michał Wójcik starał się przekonać obecnych na posiedzeniu samorządowców, którzy byli przeciwni wprowadzanym zmianom, do faktu, iż zmiany te konieczne są wyłącznie dla dobra dzieci.

Samorządowcy podkreślali brak potrzeby wprowadzania takich rozwiązań, które nie są do końca korzystne z uwagi na fakt, że proponowane przepisy są nieprecyzyjne w związku z tym będą mogły stanowić pole do nadużyć (narzędzie kontroli dyrektorów np. w zakresie przeprowadzania lekcji edukacji seksualnej w szkole). Korzystniejszym w tym względzie było by rozszerzenie obecnej odpowiedzialności dyrektorów placówek publicznych, jako funkcjonariuszy publicznych, także na dyrektorów placówek niepublicznych.

Ostatnim omówionym projektem, był budzący największe emocje projekt ustawy o zmianie ustawy pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada przeniesienie realizacji obsługi i wypłaty świadczenia 500 plus do ZUS. Analogiczne założenia jak w sytuacji świadczenia Dobry start tj. wnioski tylko elektroniczne, wypłata świadczenia tylko na konto. Wszyscy samorządowcy zgodnie przekonywali o ryzku jakie niosą ze sobą zmiany oraz utrudnionej dostępności do świadczenia, z uwagi na wykluczenie cyfrowe, przez obywateli.

Pt., 16 Lp. 2021 0 Komentarzy
Patrycja Grebla-Tarasek
Redaktor Patrycja Grebla-Tarasek