Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Samorząd kontra NFZ

Samorząd kontra NFZ fotolia.pl

Najważniejszym punktem posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 23 października b.r. było długo oczekiwane spotkanie z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia. Niestety spotkanie to pozostawiło po sobie niedosyt.

Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych Marcin Pakulski odniósł się bowiem z dużą ostrożnością do wszystkich postulatów strony samorządowej, stwierdził m.in. że:

  • co prawda NFZ opowiada się za zawieraniem umów długoterminowych, ale decyzję w tej sprawie podejmują dyrektorzy oddziałów wojewódzkich;
  • nie ma możliwości wydawania promes zakontraktowania określonych świadczeń – koniecznych w przypadku zamiaru inwestycji opartej na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego;
  • nie widzi podstaw refundowania zakładom opiekuńczo-leczniczym kosztów badań pacjentów, którzy nie zostają zakwalifikowania do zakładu (w związku z błędną oceną lekarza podstawowej opieki zdrowotnej);
  • NFZ jako mająca najbardziej kompleksową ocenę sytuacji zdrowotnej realizuje najlepiej programy profilaktyczne i w związku z tym nie widzi potrzeby finansowania programów samorządowych, których jakość często jest dyskusyjna;
  • nie wypowiada się o kwestii decentralizacji płatnika, gdy projekt jest autorstwa Ministra Zdrowia.

Najbardziej jednak kuriozalna wypowiedź była reakcją na postulat by obok obecnego świadczenia z zakresu dializ z dowozem pacjenta wprowadzić świadczenie dializy udzielanej pacjentowi stacjonarnemu (obecnie w takich wypadkach i tak świadczeniodawca otrzymuje środki za transport). Przedstawiciele NFZ zasugerowali bowiem stronie samorządowej, aby... zgłosiła problem za pomocą formularza na stronie internetowej.

Wśród projektów skierowanych do zaopiniowania najbardziej problematyczny okazał się projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Okazało się bowiem, że strona samorządowa nie została poinformowana o wprowadzonych w wyniku uzgodnień międzyresortowych zmianach. Nie było ich co prawda dużo, lecz wśród nich znalazła się zmiana w jednym przepisie bezpośrednio związanym z funkcjonowaniem samorządu. Na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej usunięto bowiem przepisy zmieniające status nauczyciela mianowanego wraz z osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego. Jest to istotne o tyle, że znacząco utrudnia rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem. Wobec informacji, że następnego dnia projekt ma być przedłożony pod obrady Rady Ministrów Zespół odmówił jego zaopiniowania.

Z porządku obrad zostały zdjęte dwa projekty – w związku z nieobecnością projektodawców:

  1. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie BHP przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych;
  2. projekt ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Pozytywnie warunkowo zaopiniowano trzy projekty – we wszystkich przypadkach Komisja Wspólna ma otrzymać projekty uwzględniające poprawki (w tym wynikające z uzgodnień międzyresortowych) do wtorku, 30 października. Były to:

  1. projekt ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw – w tym przypadku liczne wątpliwości wzbudziły przepisy dotyczące zakresu danych osobowych możliwych do przetwarzania przez podmioty prowadzące żłobki oraz możliwości łączenia żłobków z przedszkolami i szkołami. Okazało się bowiem, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie wyobraża sobie możliwości, by dyrektor szkoły pełnił funkcję dyrektora żłobka – zatem dyrektor żłobka musiałby być dyrektorem szkoły...;
  2. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru zdrowotnych – tutaj główne zastrzeżenia dotyczą sposobu wpisywania do rejestru spółek cywilnych, które w rozporządzeniu – wbrew ustawie – zostały uznane za podmioty lecznicze;
  3. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Pozytywnie zaopiniowano jedynie projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy i zakresu jej stosowania.

Ponadto do wiadomości zostało przyjęte sprawozdanie z Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Czw., 25 Prn. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski