Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030

Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030 fotolia.pl

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030. Jakie są główne założenia programu?

Główne cele programu

 • Przeciwdziałanie naruszaniu zasady równego traktowania, w szczególności ze względu na: płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.
 • Podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej równego traktowania, w tym na temat przyczyn i skutków naruszenia tej zasady.
 • Współpraca z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie równego traktowania

Priorytety i najważniejsze działania

 • Polityka antydyskryminacyjna
  • Analiza i monitoring przepisów ustawy z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz ich stosowania.
  • Analiza i monitoring przepisów, które znajdują się w zakresie właściwości poszczególnych ministrów, jeśli chodzi o respektowanie zasady równego traktowania.
  • Usprawnienie mechanizmu współpracy na rzecz polityki równego traktowania w ramach administracji rządowej na szczeblu centralnym i wojewódzkim.
 • Praca i zabezpieczenia społeczne
  • Wspieranie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.
  • Promowanie kobiet na stanowiskach kierowniczych.
  • Wspieranie grup narażonych na dyskryminację na rynku pracy ze względu na wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie i orientację seksualną oraz status rodzinny.
  • Promowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.
 • Edukacja
  • Rozwijanie pozytywnych relacji w środowisku szkolnym, kształtowanie postaw prospołecznych, altruistycznych, poszanowania godności wszystkich osób i ich różnorodności.
  • Wsparcie szkół i przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodziców.
 • Zdrowie
  • Poprawa dostępu do usług zdrowotnych osób zagrożonych wykluczeniem.
  • Podniesienie kompetencji pracowników służby zdrowia, jeśli chodzi o komunikację z pacjentami z niepełnosprawnością.
  • Upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej i promowanie aktywnego stylu życia.
 • Dostęp do dóbr i usług
  • Poprawa dostępności usług publicznych.
  • Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami przez umożliwienie im wykorzystania nowych technologii, które przeciwdziałają e-wykluczeniu.
 • Budowanie świadomości
  • Realizacja kampanii społecznych, które mają na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i kształtowanie tolerancji.
  • Przeciwdziałanie i poprawa efektywnego ścigania przestępstw z nienawiści.
  • Realizacja działań zmierzających do kształtowania pozytywnego postrzegania starości i osób starszych w społeczeństwie.
  • Prowadzenie działań uświadamiających, skierowanych do ogółu społeczeństwa, pokazujących godność osoby i uwrażliwiających na zjawisko przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, w szczególności wobec kobiet, dzieci, osób starszych i osób z niepełnosprawnością.
  • Promowanie języka opartego na szacunku i rzetelnych źródłach informacji w celu ograniczenia szerzenia się „mowy nienawiści”.
  • Przeciwdziałanie promowaniu wizerunku naruszającego godność kobiet i dzieci.
 • ​​​​​Gromadzenie danych i badania
  • Raporty oraz badania analityczno-sondażowe na temat realizacji zasady równego traktowania oraz niedyskryminacji w Polsce.
  • Prowadzenie monitoringu przestępstw motywowanych uprzedzeniami oraz zjawiska tzw. „mowy nienawiści”.
 • ​​​​​​Koordynacja
  • Uwzględnienie polityki równościowej w tamach współpracy z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi, jeśli chodzi o kształtowanie i monitoring polityki równego traktowania.

Źródło: MRiPS

Pt., 27 Mj. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska