Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Prawa osób niepełnosprawnych

Prawa osób niepełnosprawnych fotolia.pl

Unia Europejska stała się stroną pierwszego w historii traktatu dotyczącego praw człowieka - Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. To pierwszy kompleksowy traktat w dziedzinie praw człowieka, który został ratyfikowany przez UE jako całość. Został on także podpisany przez wszystkie 27 państw członkowskich oraz ratyfikowany przez 16 z nich. UE stała się 97. stroną tego traktatu.

Konwencja ustanawia normy minimalne dotyczące ochrony i zabezpieczenia wszelkich praw obywatelskich, politycznych, socjalnych i ekonomicznych przysługujących osobom niepełnosprawnym. Odzwierciedla ona szersze, określone w strategii Komisji Europejskiej w zakresie niepełnosprawności (IP/10/1505) zobowiązanie UE do zbudowania do 2020 r. Europy bez barier dla około 80 milionów osób niepełnosprawnych żyjących w UE.

To dobra wiadomość na początek roku oraz kamień milowy w historii praw człowieka, jako że po raz pierwszy UE stała się stroną międzynarodowego traktatu dotyczącego praw człowieka. Chciałabym podziękować prezydencji belgijskiej za doskonałą współpracę, która umożliwiła szybkie i udane zamknięcie procesu ratyfikacji - ocenia wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości.

Jej zdaniem, Konwencja ONZ promuje i chroni prawa człowieka oraz podstawowe swobody osób niepełnosprawnych. W listopadzie ubiegłego roku Komisja przedstawiła strategię UE w zakresie niepełnosprawności na następne dziesięciolecie, obejmującą konkretne środki oraz szczegółowy harmonogram wdrożenia konwencji ONZ.

Wzywam państwa członkowskie, które nie ratyfikowały jeszcze konwencji, do szybkiej ratyfikacji tego aktu. Naszą wspólną odpowiedzialnością jest zapewnienie, aby osoby niepełnosprawne nie musiały pokonywać dodatkowych barier w życiu codzienny - podkreśla Reding.

Konwencja zobowiązuje strony do stworzenia warunków do tego, aby osoby niepełnosprawne mogły w pełni korzystać z przysługujących im praw, na równi ze wszystkimi innymi obywatelami (MEMO/10/198).

Dla UE oznacza to, że musi ona, w granicach swoich obowiązków, zapewnić zgodność całego prawodawstwa, wszelkich strategii i programów na szczeblu UE z postanowieniami konwencji dotyczącymi praw osób niepełnosprawnych. Państwa, które ratyfikowały konwencję, takie jak na przykład państwa członkowskie UE, powinny podjąć działania w następujących obszarach: dostęp do edukacji, zatrudnienie, transport, infrastruktura i budynki udostępniane ludności, przyznawanie prawa głosu, poprawa uczestnictwa w życiu politycznym oraz zapewnienie osobom niepełnosprawnym pełnej zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych.

Strony, które ratyfikowały konwencję, muszą okresowo powiadamiać Komitet ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych o środkach podjętych w celu wdrożenia konwencji. Składający się z niezależnych ekspertów Komitet wskazuje na wszelkie niedociągnięcia we wdrażaniu konwencji oraz wydaje odpowiednie zalecenia.

Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności na lata 2010-2020 koncentruje się na wzmocnieniu pozycji osób niepełnosprawnych, by mogły one korzystać z przysługujących im praw na równi z innymi, oraz na usunięciu barier utrudniających im życie codzienne. Strategia ma także wspierać praktyczne wdrożenie postanowień konwencji na szczeblu unijnym i krajowym. Stanowi ona uzupełnienie i wsparcie działań prowadzonych przez państwa członkowskie, na których spoczywa główna odpowiedzialność za polityki w zakresie niepełnosprawności.

Dodatkowe informacje:

Jeden na sześciu mieszkańców Unii Europejskiej – czyli ok. 80 mln osób – posiada średni lub ciężki stopień niepełnosprawności. Ponad jedna trzecia osób w wieku przekraczającym 75 lat ma niepełnosprawność ograniczającą je w jakimś zakresie. Liczby te mają jeszcze wzrosnąć wraz ze stopniowym starzeniem się ludności UE. Większość z tych osób zbyt często nie ma możliwości pełnego uczestnictwa w społeczeństwie i gospodarce ze względu na bariery fizyczne lub inne, jak również dyskryminację.

Źródło: Strona internetowa Komisji Europejskiej UE w Polsce / fot. www.sxc.hu

Wt., 25 St. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Rafał Rudka