Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Poselska nowelizacja przepisów oświatowych - emerytury dla nauczycieli

Poselska nowelizacja przepisów oświatowych - emerytury dla nauczycieli fotolia.pl

19 maja br. do Sejmu wniesiono poselski projekt nowelizacji szeregu ustaw oświatowych. 

Projekt ma na celu doprecyzowanie i uzupełnienie rozwiązań dotyczących w szczególności oceny pracy oraz awansu zawodowego nauczycieli, wprowadzonych ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, tak aby nie budziły one wątpliwości interpretacyjnych a także zapewnienie prawa do emerytury na szczególnych zasadach nauczycielom, którzy podjęli pracę na stanowisku nauczyciela przed wprowadzeniem reformy emerytalnej w 1999 r., kiedy to system emerytalny przewidywał dla nauczycieli odrębne zasady przechodzenia na emeryturę , a którym nie przysługuje prawo do przejścia na emeryturę na takich zasadach na podstawie dotychczasowych przepisów. 

Szczegółowe zmiany istotne dla oświaty samorządowej, zawarte w projekcie dotyczą także:

1) rozszerzenia katalogu nauczycieli uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego o nauczycieli publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych;

2) doprecyzowania kwestii odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela przez osoby nieposiadające przygotowania pedagogicznego rozpoczynające pracę w szkole;

3) uelastycznienia ustalania dostępności nauczyciela w szkole dla niektórych grup nauczycieli (w przypadku nauczyciela, który prowadzi zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz w wymiarze niższym niż 6 godzin tygodniowo, wymiar dostępności nauczyciela w szkole ustalał dyrektor szkoły odpowiednio do potrzeb. Takie same zasady ustalania wymiaru dostępności nauczyciela w szkole proponuje się wprowadzić dla nauczyciela, który w ramach stosunku pracy prowadzi wyłącznie zajęcia w formach pozaszkolnych lub zajęcia w szkole dla dorosłych, branżowej szkole II stopnia lub szkole policealnej, bez względu na wymiar zatrudnienia);

4) zmiany w zakresie sposobu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (odpis będzie dokonywany w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, skorygowanej w końcu danego roku kalendarzowego do faktycznej, przeciętnej liczby tych nauczycieli i 42% kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku);

5) umożliwienia w roku szkolnym 2023/2024 przydzielania nauczycielom zatrudnionym w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia godzin ponadwymiarowych w wymiarze wyższym niż określony w ustawie – Karta Nauczyciela;

6) obowiązku uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty przy tworzeniu zespołów szkół lub placówek;

7) wzmocnienia nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami niepublicznymi;

8) zapewnienia w roku szkolnym 2023/2024 odpowiednich warunków kształcenia, wychowania i opieki uczniom szkół ponadpodstawowych przez umożliwienie tworzenia dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

9) wprowadzenia rozwiązania o charakterze przejściowym dotyczącego skrócenia stażu na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli posiadających co najmniej dziesięcioletni okres pracy w szkole;

Skutki finansowe w 2024 r. dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wypłaty odpraw dla nauczycieli przechodzących na tę emeryturę zostaną pokryte w ramach środków pochodzących ze zwiększonego limitu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (o kwotę 496 200 tys. zł), określonego w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Z pełną treścią projektu można zapoznać się tutaj.

Śr., 24 Mj. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka