Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Projekty rozporządzeń ws. tzw. dodatków ciepłowniczych

Projekty rozporządzeń ws. tzw. dodatków ciepłowniczych fot.pixabay

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekty rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów wniosków o wypłatę dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Jeden projekt dotyczy gospodarstw domowych, drugi – tzw. podmiotów wrażliwych.

Ustawa z dnia 2 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (obecnie po etapie senackim, gdzie wprowadzano poprawki) wprowadza na rzecz podmiotów wrażliwych oraz gospodarstw domowych korzystających z określonych źródeł ciepła wsparcie finansowe w postaci dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Dodatki mają być wypłacane przez gminy. W związku z powyższym, w ocenie rządu należy ujednolicić wzory wniosków, podobnie jak było z dodatkiem węglowym.

Mimo poprawek Senatu, należy oczekiwać, że wysokość dodatków dla gospodarstw domowych wyniesie pierwotnie proponowane: 3 tys. zł w przypadku biomasy; drewna kawałkowego - 1 tys. zł; LPG - 500 zł, a oleju opałowego - 2 tys. zł.

Przypomnijmy też, że tzw. podmioty wrażliwe, to te wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy:

podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby udzielania tych świadczeń, jednostki organizacyjne pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.2), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby świadczenia pomocy społecznej, noclegownie albo ogrzewalnie, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności; jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 i 1700), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności; podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.3), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności; podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1–7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.4), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności; podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, a także dzienny opiekun, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 i 1383), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności; kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1435 i 1700), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby działalności niegospodarczej; podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby tej działalności; podmioty prowadzące działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby tej działalności; ochotnicze straże pożarne w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1301), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby realizacji zadań określonych w tej ustawie; placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności; rodzinne domy pomocy, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, albo mieszkania chronione, o których mowa w art. 53 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności; centra integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176 oraz z 2022 r. poz. 218 i 1812), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności; kluby integracji społecznej, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności; warsztaty terapii zajęciowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558, 1700 i 1812) albo zakłady aktywności zawodowej, o których mowa w art. 29 ust. 1 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności; organizacje pozarządowe, w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812) albo podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby działalności pożytku publicznego; spółdzielnie socjalne w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085 oraz z 2022 r. poz. 1812) w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności.

Będą one mogły starać się o dodatki w wysokości obliczanej według specjalnego wzoru zawartego w ustawie.

Numery projektów w wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska to 935 i 936. 

Czw., 15 Wrz. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński