Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ustawa okołobudżetowa bez „specjalnych potrzeb edukacyjnych”

Ustawa okołobudżetowa bez „specjalnych potrzeb edukacyjnych” fotolia.pl

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje społeczne projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (tzw. ustawa okołobudżetowa). W przedstawionej wersji projektu nie ma powtórzonej regulacji art. 32 ustawy okołobudżetowej na rok 2015, która wzbudzała szereg kontrowersji po stronie samorządów. Kilka kwestii dotyczy jednak samorządów.

W projekcie przewidziano analogiczny zapis jak w ustawie obowiązującej w 2015 r. a dotyczący przeznaczania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W związku z powyższym planuje się, że w 2016 r. środki, o których mowa w:

  1. art. 70a ust. 1 Karty nauczyciela, przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, wyodrębnić w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków;
  2. art. 70a ust. 3 Karty nauczyciela, przeznaczone na wspieranie na obszarze województwa doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnić się w budżetach wojewodów w łącznej wysokości do 5000 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty ustalanego w oparciu o kwotę bazową, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, obowiązującą w dniu 1 stycznia 2012 r.;
  3. art. 70a ust. 4 Karty nauczyciela, przeznaczone na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnić się w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w łącznej wysokości do 5000 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty ustalanego w oparciu o kwotę bazową, o której mowa w art. 30 ust. 3 Karty nauczyciela, obowiązującą w dniu 1 stycznia 2012 r.

Również, jeżeli chodzi o ustalanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, o których w art. 53 ust. 1 Karty nauczyciela przyjęto, że zastosowanie będzie miała kwota bazowa obowiązująca 1 stycznia 2012 r. (analogiczny zapis jak obowiązujący w 2015 r.)

W projekcie proponuje się również wprowadzenie zasady, że informacje o których mowa w art. 33 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, oraz informacje o środkach z rezerw, o których mowa w art. 26, art. 28 ust. 2 i art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie mógł przekazywać za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jak już była mowa wyżej w projekcie ustawy okołobudżetowej na 2016 r. nie powtórzono regulacji z art. 32 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej w roku 2015 r.. Niemniej jednak Ministerstwo Finansów pomimo protestu m.in. Związku Powiatów Polskich zamierza pozostawić w klasyfikacji budżetowej rozdziały 80149 (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) oraz 80150 (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Pt., 6 Lst. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel