Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Klasy mundurowe w szkołach ponadpodstawowych - projekt rozporządzenia

Klasy mundurowe w szkołach ponadpodstawowych - projekt rozporządzenia fotolia.pl

Do pilnego zaopiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowano projekt nowelizacji ustawy o Policji, ustawy - Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 

Zasadniczym celem proponowanych zmian jest zwiększenie efektywności prowadzonych postępowań kwalifikacyjnych do służby w Policji oraz stworzenie możliwości pozyskania do niej jak największej liczby kandydatów odpowiadających potrzebom służby w formacjach mundurowych, takich jak Policja.

Ponadto projektowane przepisy mają zapewnić systemowe rozwiązanie w zakresie tworzenia w szkołach ponadpodstawowych oddziałów o profilu mundurowym, które w ramach swojej działalności szkoleniowej będą jednocześnie realizowały program mając na uwadze przygotowanie do podjęcia służby w Policji, rozwijanie umiejętności przydatnych w służbie oraz kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych wśród uczniów.

W zakresie zmian do przepisów Prawa oświatowego zaproponowano:

  1. dodanie definicji oddziału o profilu mundurowym. Zgodnie z nią oddział ten będzie oddziałem szkolnym, w którym nauczanie jest zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe;
  2. w art. 18 ust. 7 znajdzie się delegacja ustawowa dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia: program szkolenia realizowany w oddziale o profilu mundurowym, organizację i formę zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia, warunki realizacji zajęć praktycznych;
  3. określenie zasad tworzenia oddziałów o profilu mundurowym, określenie formy nadzoru pedagogicznego KGP i KGSG.

Z kolei w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych zaproponowano przepis, który będzie dawał podstawy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych do określenia w drodze rozporządzenia zakresu wsparcia Komendanta Głównego Policji lub Komendanta Głównego Straży Granicznej dla organu prowadzącego oddział o profilu mundurowym, uwzględniając program szkolenia, organizację i formy zajęć realizowanych w ramach tego szkolenia oraz warunki realizacji zajęć praktycznych. 

Źródło: legislacja.gov.pl 

Czw., 25 Kw. 2024 0 Komentarzy
Katarzyna Liszka-Michałka
Redaktor Katarzyna Liszka-Michałka