Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Relacja z kwietniowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Relacja z kwietniowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego .

Planowane działania w celu przeciwdziałania wzrostowi cen energii elektrycznej, 20-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, finansowanie pielęgniarek w DPS i zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – to główne tematy posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 23 kwietnia w siedzibie MSWiA w Warszawie.

Posiedzeniu współprzewodniczyli Tomasz Szymański, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Krzysztof Żuk, Prezydent Lublina i Wiceprezes Związku Miast Polskich.

Podczas posiedzenia Komisji Związek Powiatów Polskich reprezentowali: Lucyna Sokołowska, Członkini Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, Rudolf Borusiewicz, Dyrektor Biura ZPP i Adrian Pokrywczyński, ekspert działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz ZPP.

20 lat Polski w Unii Europejskiej

Posiedzenie KWRiST rozpoczęło się od deklaracji samorządów dotyczącej 20 rocznicy przystąpienia Polski do UE. Współprzewodniczący Krzysztof Żuk odczytał deklarację samorządów terytorialnych, w której podkreślono ogromną wagę tego wydarzenia oraz zaznaczono jak ważne jest członkostwo Polski w UE dla bezpieczeństwa nas wszystkich. Obecna na posiedzeniu Komisji Wiceminister Spraw Zagranicznych Anna Radwan-Röhrenschef zaznaczyła jak ważną rolę w kształtowani wspólnoty odgrywają samorządy i że powyższa deklaracja pozostanie w annałach jako wyraz solidarności.

Podczas rozpatrywania punktu pierwszego obrad, Marek Wójcik zwrócił uwagę na konieczność wspólnego zastanowienia się, co zrobić, żeby idea samorządności zakwitła na nowo. Jego zdaniem powinno się zastanowić, jak wspomóc ideę samorządności, żeby większa liczba osób chciała brać udział w wyborach.

Ceny energii elektrycznej

Według informacji przekazanej przez stronę rządową, ceny energii elektrycznej i gazu na rynkach stopniowo stabilizują się, w związku z czym planowane jest bardzo stopniowe wracanie do stabilizowania się rynku. Niemniej jednak należy się spodziewać, że w II kwartale bieżącego roku ceny te mogą być wciąż na poziomie dotkliwym dla odbiorców szczególnie wrażliwych. W związku z tym Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z innymi resortami przygotowywało projekt ustawy o bonie energetycznym. To odpowiedź na oczekiwania dotyczące ochrony odbiorców energii elektrycznej, gazu i ciepła. Zakłada ona w dużej mierze przedłużenie rozwiązań, które obowiązują obecnie. Wprowadzone ma zostać też rozwiązanie kontynuujące obecnie istniejący mechanizm ceny maksymalnej dla JST i instytucji wrażliwych. W projekcie pojawiły się też propozycje ceny mrożonej energii cieplnej. Strona samorządowa postulowała, by do podmiotów mogących korzystać z ceny maksymalnej uwzględnić także baseny.

Finansowanie pielęgniarek w DPS

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odniosło się do wniosku strony samorządowej w powyższej sprawie. Przedstawicielka resortu potwierdziła otwartość do tematu i poparła zgłoszone postulaty. Wyraziła też poparcie dla polepszenia finansowania pielęgniarek w DPS. Sekretarz KWRiST Marek Wójcik zaapelował o konkretne działania w tej sprawie.

Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Głos w tej kwestii zabrała Lucyna Sokołowska, przedstawicielka ZPP. Zwróciła uwagę na konsekwencje, jakie miałyby ponosić podmioty lecznicze za niewykonanie procedury aborcyjnej oraz tego, że podmiot leczniczy nie ma żadnego wpływu w związku z zaistnieniem takiego faktu. Powołała się również na kary finansowe, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia za naruszenie przepisu. „W przypadku małych podmiotów leczniczych, gdzie podmiot nie dysponuje odpowiednim zespołem lekarskim, konsekwencją będzie praktycznie rozwiązanie oddziału” – zaznaczała Lucyna Sokołowska. W momencie zatrudniania lekarza, podmiot nie ma wpływu na to, jak zachowa się on w określonej sytuacji. Przedstawiciel strony rządowej powiedział, że rozumie stanowisko strony samorządowej, jednak w sytuacji gdy chodzi o świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych, które są świadczeniami koszykowymi, gwarantowanymi, to te przepisy, które w tej chwili są negowane, obowiązują od wielu lat. Strona samorządowa zapewniła, że świadczenia obowiązkowe mają być realizowane, jednak szpitale borykają się z permanentnym brakiem lekarzy.

Kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego odbędzie się 21 maja.

Projekty z opinią pozytywną:

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz niektórych innych ustaw (UA7) (Ministerstwo Rozwoju i Technologii)
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków oraz kategorii bezpieczeństwa ruchu drogowego
 4. Projekt ustawy o pomocy dla producentów rolnych w zapłacie części podatku rolnego za 2024 r. wysłano 18.04.24 r. (poprzedni tytuł projektu - Projekt ustawy o zwrocie części podatku rolnego za 2024 rok) (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy publicznej, pomocy de minimis oraz pomocy de minimis na usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg na lata 2021-2027
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy na zieloną transformację miast w obszarze ochrony środowiska w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną oraz pomocy de minimis na zieloną transformację miast w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Projekty z opinią negatywną:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Do dalszych prac skierowano:

 1. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego (UA8) (Ministerstwo Rozwoju i Technologii)
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej – upoważnienie zespołu do wydania opinii

Pakiet projektów rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska zmieniających rozporządzenia w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) – Związek Gmin Wiejskich odmówił wydania opinii dopóki projekty nie zostaną skonsultowane z gminami.

Wt., 23 Kw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska