Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Marcowe obrady Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST

Marcowe obrady Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST fotolia.pl

20 marca br. obradował Zespół ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST.

Co opiniowano?

Pozytywną opinię Zespołu uzyskały projekty następujących aktów prawnych:

  1. ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (UD22),
  2. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań i wyposażenia dla infrastruktury innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów,
  3. rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia,
  4. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych oraz wzorów dokumentów związanych z tymi badaniami,
  5. rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Ministerstwo Infrastruktury przychyla się do propozycji ZPP

Wśród opiniowanych projektów, które również uzyskały pozytywną opinię Zespołu, znalazło się również rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

Projekt ten wzbudził pewne wątpliwości strony samorządowej, bowiem nie było jasne, czy każda podstawowa stacja kontroli pojazdów będzie zobligowana do posiadania stanowiska zewnętrznego w odniesieniu do badań ciągników.

Warto wskazać, że w konferencji uzgodnieniowej dot. projektu, która odbyła się 15 lutego br. w siedzibie MI udział wziął przedstawiciel ZPP, który zaproponował, aby do rozporządzenia został dodany odpowiedni przepis, który określi wprost, że podstawowa SKP, która będzie wykonywać takie badania będzie musiała posiadać stanowisko zewnętrzne, a taka która nie będzie chciała przeprowadzać takich badań nie będzie do tego zobowiązana.

Wychodząc naprzeciw propozycji ZPP, Ministerstwo Infrastruktury wyjaśniło, że przeprowadzanie badań technicznych ciągników rolniczych oraz ciągników gąsienicowych o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h i przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami w infrastrukturze innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów oraz na stanowisku zewnętrznym podstawowej SKP jest dobrowolne dla przedsiębiorcy lub podmiotu niebędącego przedsiębiorcą prowadzącego stację kontroli pojazdów. Uzyskanie poświadczenia wydawanego przez Dyrektora Transportowego Dozoru technicznego nie będzie dotyczyło wszystkich podstawowych stacji kontroli pojazdów.

Resort dodatkowo przystał na inicjatywę ZPP zgłoszoną podczas konferencji uzgodnieniowej i zaproponował – zamiast zmiany brzmienia § 2 rozporządzenia, dodanie § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. W przypadku stacji kontroli pojazdów przeprowadzającej badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami, stanowisko zewnętrzne może być wykorzystywane do przeprowadzania badań technicznych pojazdów, o których mowa w art. 81 ust. 12b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, jeżeli stanowisko zewnętrzne spełnia wymagania, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 2.”.

Program 100 obwodnic, FRPA i wysokość opłat za dokumenty komunikacyjne w „sprawach różnych”

W punkcie dotyczącym „spraw różnych” strona samorządowa zgłosiła 3 wnioski wymagające przedyskutowania.

W sprawie dotyczącej programu 100 obwodnic Ministerstwo Infrastruktury odpowiedziało, że program będzie realizowany. Na chwilę obecną postęp realizacji przedstawia się następująco: 2 autostrady zrealizowane w pełni, 18 w trakcie realizacji, 7 przetargów ogłoszonych, pozostałe 73 obwodnice oczekują na uruchomienie procedury przetargowej. Resort narazie nie przewiduje poszerzenia zakresu inwestycji (w szczególności o obwodnice z listy rezerwowej obejmującej ok. 50 pozycji), bowiem do tej pory nie osiągnięto oszczędności, a nowe kosztorysy sugerują konieczność dodania środków po to, aby pokryć koszty inwestycji z podstawowej „setki” obwodnic.

W zakresie dotyczącym infrastruktury kolejowej, resort wyjaśnił, że PKP PLK zawarła 35 umów w ramach programu Kolej+. Do końca maja przewiduje się przygotowanie sprawozdania z dotychczasowej realizacji wraz z wnioskami dotyczącymi aktualizacji. Przedstawiciel MI wskazał również, że część projektów była realizowana ze środków RPO bez uzgodnienia ze stroną rządową, zatem trudno teraz oczekiwać, że PKP PLK będzie realizować wszystkie takie przedsięwzięcia.

Zespół dyskutował również o możliwości zmian w ustawie o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu umożliwienia dofinansowania PTZ dla miast, które są siedzibą władz powiatów ziemskich i jednocześnie nie posiadają jeszcze komunikacji miejskiej. Grzegorz Kubalski (z-ca Dyrektora Biura ZPP) zaznaczył, że temat jest możliwy do dyskusji, ale tylko i wyłącznie w sytuacji jeśli powiaty (i związki powiatowo-gminne) uzyskają pierwszeństwo w kolejności przyznawania środków z FRPA. Zdaniem G. Kubalskiego nie można dopuścić do sytuacji, w której dofinansowywanie dla miast i miasteczek na linie wykraczające za ich granice według własnego uznania pozbawi dofinansowania dobrze funkcjonującego systemu publicznego transportu zbiorowego realizowane na większych obszarach, tj. powiatu i obszaru działania związku powiatowo-gminnego.

Ostatni punkt „spraw różnych” dotyczył wniosku Związku Powiatów Polskich o dyskusję na temat konsekwencji wieloletniego zamrożenia wysokości opłat za usługi świadczone przez wydziały komunikacji starostw powiatowych.

Problem ten opisał Grzegorz Kubalski w swoim felietonie pt. „Płać i płacz” (wartowiedziec.pl/serwis-glowny/felietony/71858-plac-i-placz). Gwoli przypomnienia, począwszy od 1 kwietnia 2024 r. powiaty będą płaciły PWPW przeszło 10% więcej za zamawiane prawa jazdy, dowody rejestracyjne czy naklejki legalizacyjne. Sytuacja ta powoduje, że zbliżamy się do momentu, w którym samorząd będzie dokładał do czynności urzędowych świadczonych na wniosek obywateli.

Co istotne, stawki za wydawanie dokumentów komunikacyjnych nie uległy zwiększeniu na przełomie wielu lat, mimo występowania negatywnych zjawisk związanych ze wzrostem inflacji oraz kosztów świadczenia usług publicznych (np. poprzez sukcesywny wzrost płacy minimalnej). Jednocześnie stawki za dostawę tych dokumentów od PWPW regularnie rosną.

W odpowiedzi na głos ZPP Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało, że pracuje nad poruszonym tematem i zamierza wprowadzić odpowiednie rozwiązania do końca bieżącego roku. Problem stawek za dokumenty komunikacyjne ma za 2 miesiące wrócić na posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST.

Czw., 21 Mrz. 2024 0 Komentarzy
Przemysław Matysiak
Redaktor Przemysław Matysiak