Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Sprawozdanie z sierpniowego posiedzenia Zespołu środowiskowego KWRiST

Sprawozdanie z sierpniowego posiedzenia Zespołu środowiskowego KWRiST fotolia.pl

W środę 23 sierpnia odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Zespół, po wyjaśnieniach Ministerstwa Klimatu i Środowiska na uwagi urzędów marszałkowskich, pozytywnie zaopiniował projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Wstępnie pozytywnie zaopiniowano też projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa – Ministerstwo ma jeszcze przesłać ostateczną wersję projektu po uwzględnieniu uwagi ze strony samorządu województwa śląskiego.

Po wysłuchaniu przedstawicieli ministerstwa klimatu, uznano, że projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych zostanie zaopiniowany na posiedzeniu plenarnym Komisji, zaplanowanym na 30 sierpnia. Związane to jest z ostatecznymi poprawkami projektu.

Na wniosek przedstawiciela Związku Powiatów Polskich omówiono kwestię projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, który pierwotnie znajdował się w porządku obrad, jednak tydzień po rozesłaniu go członkom zespołu, rozporządzenie zostało przyjęte przez rząd. Przedstawiciel ZPP zwrócił uwagę, że przepisy będą dotyczyć samorządu, więc powinny zostać zaopiniowane, tak jak planowano to pierwotnie. Na propozycję sekretarza strony samorządowej, samorządowa część zespołu wyraziła więc sprzeciw wobec takiego procedowania aktów prawnych.

Przed posiedzeniem, z porządku obrad zdjęto projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Jak wyjaśniono, szykowana jest nowa wersja, która ma być przedstawiona stronie samorządowej w późniejszym terminie.

W sprawach różnych poruszono trzy tematy.

Pierwszym było rozesłanie do gmin urządzeń pomiarowych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Poproszono o wyjaśnienia do czego konkretnie mają służyć te przyrządy, gdyż, jak wskazał przedstawiciel Unii Miasteczek Polskich, z pisma GUNB nie bardzo to wynika, oprócz tego, że przechodzi ono na własność jednostek.

Na Wniosek Unii Miasteczek Polskich poruszono kwestię czy Ministerstwo Klimatu i Środowisko lub Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewiduje zwiększenie puli środków dla Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w komponencie dotyczącym usuwania azbestu z pokryć dachowych. Na posiedzeniu Zespołu przekazano jedynie ogólną informację, że szykowane są zmiany w programie usuwania azbestu, w tym zwiększanie puli środków. Szczegółowa odpowiedź ma zostać przekazana na piśmie.

Ostatnim punktem posiedzenia było przedstawienie informacji na temat odprowadzania nadwyżek wpłat, o których mowa w art. 404 ustawy Prawo ochrony środowiska do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. O poruszenie tego tematu zaapelował Związek Powiatów Polskich, który zapytał w piśmie czy możliwe jest uchylenie tego obowiązku. Zdaniem samorządowców, jest to bowiem nadmierna biurokracja oraz utrata przez samorządy środków (pochodzących z kar i opłat środowiskowych), które mogłyby wykorzystać na działania w celu ochrony środowiska. Odpowiedzi udzieliła Pani Magdalena Cheda, naczelnik wydziału w Departamencie Instrumentów Środowiskowych Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Zaznaczając, że dane pochodzą sprzed kilku lat, wskazała, że takie nadwyżki przekazywały 4 powiaty i kilkadziesiąt gmin, przy czym procentowy rozkład nadwyżek wobec uzyskiwanych dochodów był bardzo różny – od znikomego odsetka po kilkadziesiąt procent. Wojewódzkie fundusze są przeciw ograniczaniu tego obowiązku, ponieważ jest to dla nich dodatkowe źródło przychodów, a wydatki nadal rosną. Przedstawiciel ZPP zwrócił uwagę, że jest to problem ze strony rządowej, skoro funkcjonowanie części jej administracji zależy w dużej mierze od niepewnych środków, które przekazuje się wyłącznie gdy spełni się ustawowa okoliczność. Podobnie jak w przypadku samorządów, analogicznie, przychody z nadwyżek od samorządów stanowiły od kilku do kilkudziesięciu procent przychodów. Przyznano jednocześnie, że ministerstwo widzi ten problem i rozważano kiedyś rozwiązanie tego poprzez podniesienie granicy, od której samorządy są zobowiązane do przekazywania nadwyżek do WFOŚiGW. Obecnie to 10-krotność średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, liczonej odpowiednio dla gmin i powiatów. Wobec tego, zobowiązano stronę rządową by na kolejnym posiedzeniu przedstawiła własne propozycje w tej sprawie. Przedstawiciel Związku Powiatów Polskich zapowiedział natomiast, że jeśli strona samorządowa nie otrzyma pozytywnych propozycji, prawdopodobnie zostanie do parlamentu przyszłej kadencji skierowana petycja w tej sprawie.

Czw., 24 Sp. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński