Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w rejestrze TERYT oraz REGON

Zmiany w rejestrze TERYT oraz REGON fot.canva

Analiza dotychczasowego zakresu i sposobu działania rejestru REGON (1) oraz rejestru TERYT (2) pozwala stwierdzić, że niektóre z przyjętych w ustawie o statystyce publicznej rozwiązań prawnych wymagają dostosowania do zmieniającego się otoczenia prawnego, a także niektóre z przyjętych rozwiązań nie odpowiadają aktualnym potrzebom podmiotów wpisywanych do rejestru REGON i jego użytkowników. Zasadnym także jest przeniesienie do ustawy części spraw uregulowanych obecnie w rozporządzeniu o rejestrze REGON oraz w rozporządzeniu w sprawie rejestru TERYT, ze względu na podstawowe znaczenie tych spraw dla funkcjonowania obydwu rejestrów.

Wobec tego do zaopiniowania w ramach KWRiST wpłynął projekt nowelizacji ustawy o statystyce publicznej. Proponowane zmiany dotyczące rejestrów urzędowych można określić jako porządkujące terminologię i zakres regulacji, rozszerzające podstawy do weryfikacji wpisów, a także ograniczające przetwarzanie danych osobowych.

Zmiany w rejestrze TERYT

Identyfikatory rejestru TERYT oraz przygotowane przez służby statystyki publicznej rozwiązania informatyczne znacznie ułatwiają proces aktualizacji danych adresowych w innych rejestrach w przypadku zmian w podziale terytorialnym oraz nazewnictwie miejscowości i ulic, umożliwiając wykonanie odpowiedniej aktualizacji w sposób automatyczny. Proponowane zmiany spowodują konieczność uzupełnienia w systemie teleinformatycznym, służącym do prowadzenia rejestru, identyfikatorów rejestru TERYT w zakresie określonym w ustawie, jeśli identyfikatory te nie są jeszcze stosowane i aktualizowane. Zastosowanie słowników rejestru terytorialnego i zawartych w nich identyfikatorów tworzy podstawy współdziałania i wzajemnego zasilania urzędowych rejestrów i systemów informacyjnych administracji publicznej, umożliwiając integracje tych rejestrów i systemów oraz bezkolizyjny przepływ informacji między nimi. Proponowane rozwiązania zapewnią tym samym aktualność danych, a jednocześnie spowodują ograniczenie liczby błędów i pomyłek, co w konsekwencji podniesie jakość danych gromadzonych w rejestrach.

Doprecyzowanie kodu PKD związanego z działalnością rozrywkową i rekreacyjną

Ustawa ma na celu wprowadzenie podstawy prawnej w akcie rangi ustawowej umożliwiającej przeklasyfikowanie z urzędu podmiotów, które w rejestrach urzędowych mają wskazany kod PKD 93.29.Z (podstawowa działalność rozrywkowa i rekreacyjna) i które do dnia 31 grudnia 2023 r. nie złożą wniosku o zmianę wpisu w CeiDG, KRS lub w rejestrze REGON i nie wybiorą samodzielnie kodu:

  • 93.29 A (Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni)
    albo
  • 93.29.B. (Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana).

Nowe uregulowania pozwolą na zmianę z urzędu danych wpisanych w CeiDG, jeżeli konieczność dokonania zmiany tych danych wynika ze zmian w standardowych klasyfikacjach i nomenklaturach, o których mowa w przepisach o statystyce publicznej, o ile w konkretnym przypadku będzie to możliwe. Analogicznie będzie to miało miejsce w przypadku podmiotów wpisanych do KRS, jak w przypadku przedsiębiorców rejestrowanych do CeiDG.

Automatyczne przeklasyfikowanie innych podmiotów

Zawarte w nowelizacji rozwiązania odnoszące się do Polskiej Kwalifikacji Działalności (PKD) związane są z przygotowaniami do wprowadzenia nowych klasyfikacji NACE oraz PKD, co jest planowane na dzień 1 stycznia 2025 r. Zmiana klasyfikacji NACE oraz PKD spowoduje, między innymi konieczność przeklasyfikowania, w stosunkowo krótkim okresie czasu, działalności podmiotów w rejestrach urzędowych.

Wyznaczono więc organom prowadzącym CeiDG, REGON oraz KRS termin na dostosowanie tych rejestrów urzędowych do nowych wymagań, które umożliwiałaby automatyczne przeklasyfikowanie podmiotów, w przypadku zmian wprowadzonych w PKD. Jeżeli jednak podmiot nie dokona takiego przeklasyfikowania samodzielnie w wyznaczonym w tym celu terminie. Organy mają także obowiązek dopasować rejestry do wymagań określonych w nowelizacji w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r. tj. od dnia, w którym upłynie pierwszy rok obowiązywania nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności.

(1) Regulowany Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń

(2) Regulowany Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

Śr., 11 St. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka