Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Listopadowy Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST

Listopadowy Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST fotolia.pl

22 listopada br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Zespół wydał opinię pozytywną do następujących dokumentów:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych.
 2. Wniosek Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wyrażenie opinii odnośnie wprowadzenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego 3 nowych zawodów: animator rynku książki, technik animacji filmowej, administrator produkcji filmowej i telewizyjnej
 3. Wniosek Ministerstwa Rozwoju i Technologii o wyrażenie opinii w sprawie włączenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowego zawodu „technik przemysłu drzewnego” oraz zmianę nazwy istniejącego zawodu „mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej” na „operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego”
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce

Opinię pozytywną z uwagami ustalono dla:

 1. Projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
 2. Projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia
 3. Projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.
  W przypadku punktów 1-3 uwaga strony samorządowej dotyczyła zastrzeżenia zgłoszonego przez ZPP, że przedmiot biznes i zarządzanie powinien w szkołach ponadpodstawowych był nauczany w klasach późniejszych a nie 1 lub 2, ze względu na ewentualne zapamiętanie przez uczniów zdobytej wiedzy i wykorzystanie tych kwalifikacji po zakończeniu szkoły.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. Uwaga dotyczyła gwarancji udostępniania na stronie internetowej ministra edukacji wersji edytowalnej sprawozdania (dotychczas obowiązek publikacji wynikał z rozporządzenia ale na skutek uwag RCL regulacja ta została wykreślona jako wykraczająca poza zakres delegacji do wydania rozporządzenia).
  Jako ostatni został omówiony projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023, co do którego Zespół wydał opinię negatywną. Do rozważenia przez resort pozostaje zgłoszona przez ZPP kwestia utrzymania finansowania szkół przyszpitalnych na zasadach obowiązujących w roku 2022 oraz podnoszony przez stronę samorządową postulat obniżenia wskaźnika na edukację domową. Przedstawiciele miast i gmin zwracali także uwagę na konieczność rezygnacji różnicowania gmin w zależności od stopnia zamożności. Odbyła się także ogólna dyskusja na temat niedoszacowania części oświatowej subwencji ogólnej, zbyt niskiego wzrostu subwencji na rok 2023 uwzględniając skutki zmian przechodzących z roku 2022, poziom inflacji, ogólny wzrost cen gazu i energii elektrycznej oraz zakładane przez MEiN sfinansowanie z subwencji przyszłorocznych podwyżek dla nauczycieli na poziomie 7,8%. 

W sprawach różnych dyskusja dotyczyła następujących tematów:

 1. Wniosek ZPP dot. kwestii związanej z treścią art. 131 projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej (UD432), którym dodaje się art. 12a do ustawy o systemie oświaty dotyczący obowiązku organizacji pierwszej pomocy w szkołach ponadpodstawowych w wymiarze 40 godzin. Autorzy projektu twierdzą, że kwestia ta jest uzgodniona z Panem Ministrem Przemysławem Czarnkiem, natomiast pracownicy resortu jak i obecny na Zespole Minister Dariusz Piontkowski zapewniali, że 10 listopada br. otrzymali odpowiedź na uwagi zgłoszone w ramach uzgodnień międzyresortowych, z których wynika że przepis ten zostanie skreślony.
  Z wątpliwościami ZPP w tej sprawie można zapoznać się tutaj i tutaj.
  Jak się okazuje pozostają one aktualne, ponieważ na posiedzeniu Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST, dyrektor Wojciech Radecki z MSWiA podtrzymał, że przepis ten w projekcie zostaje i jest uzgodniony z ministrem Przemysławek Czarnkiem.
 2. Wniosek ZPP dot. kwestii podziału środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kryterium dotyczącym wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych. W tej spawie Związek skierował na Zespół pismo, z którym można zapoznać się tutaj 
  Związek Powiatów Polskich szczególnie zwraca uwagę, że: "Nie może bowiem mieć miejsca sytuacja, w której zadania szkolne i pozaszkolne nie znajdują pełnego albo przynajmniej znacznego pokrycia w środkach rezerwy. Tym bardziej, że w przypadku szkół czy placówek publicznych niesamorządowych i niepublicznych dotacja przekazywana jest co do zasady przez samorządy co miesiąc w przeliczeniu na faktyczną liczbę dzieci, uczniów, wychowanków. Rosnąca w ciągu roku liczba dzieci, uczniów, wychowanków jest rzeczą naturalną jednakże finansowana jest ze środków własnych samorządów (ponad otrzymywaną część oświatową subwencję ogólną). W konsekwencji szkoły publiczne niesamorządowe i niepubliczne otrzymują w trakcie roku pełne środki na swoje funkcjonowanie. Natomiast samorządom wydatki te nie są refundowane z rezerwy, powodując także ogromny deficyt w środkach na oświatę publiczną.". Resort ma odnieść się na piśmie, a do tematu będzie można jeszcze powrócić przy ustalaniu Kryteriów podziału rezerwy na 2023 r.  
Czw., 24 Lst. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka