Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Posiedzenie Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST

Posiedzenie Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST fotolia.pl

24 listopada odbyło się spotkanie Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych. Posiedzeniu przewodniczył Marek Wójcik, sekretarz KWRiST.

Pierwszym tematem nad którym się pochylono był projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych. Ponieważ projekt został przekazany trzy dni przed posiedzeniem, na prośbę Unii Metropolii Polskich, która jeszcze zbiera uwagi, zdecydowano, że opinia zostanie wydana podczas  listopadowego posiedzenia plenarnego KWRIST. Jednakże kierunek będzie raczej pozytywny.

Pod lupę wzięto również projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie współpracy organów Krajowej Administracji Skarbowej z niektórymi podmiotami. Ze strony ZPP wpłynęły do projektu uwagi wskazujące, że ze względu na ogólny charakter przepisów dotyczących współpracy, może dochodzić do narażenia podmiotów współpracujących (w tym jednostek samorządu terytorialnego) na zarzut naruszenia RODO, a w konsekwencji ryzyko nałożenia na JST kar finansowych przez prezesa Urzędu Ochron Danych Osobowych. Resort finansów stanął na stanowisku, że przepisy RODO i przepisy krajowe dają podstawę prawną do uzyskiwania, przetwarzania i wykorzystania danych i informacji przez KAS. Jednakże w celu usunięcia ewentualnych wątpliwości na które zwrócił uwagę ZPP, resort uzupełni uzasadnienie projektu o wskazanie obowiązujących przepisów dających podstawę prawną, zarówno w ustawie o KAS, jak i projektowanym rozporządzeniu, do udostępniania organom KAS danych m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym projekt został zaopiniowany pozytywnie z uwagą ze strony samorządowej dotyczącą zastrzeżeń co do zgodności regulacji dotyczących współpracy organów KAS z niektórymi podmiotami z RODO. Dodatkowo ZPP wystąpi w tej sprawie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Opinię pozytywną wiążącą (z upoważnienia KWRiST) Zespól wydał do:

 1. Projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw;
 2. Projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Odnosząc się do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku Zespół wydał opinię pozytywna z uwagą, którą zgłosił Związek Powiatów Polskich. Mianowicie w ocenie ZPP w przypadku śmierci posiadacza rachunku bankowego, bank powinien tak jak dotychczas poinformować pisemnie organ wykonawczy gminy ostatniego miejsca zamieszkania posiadacza rachunku także o wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku/rachunkach. Taka informacja może mieć wpływ na szybkość kolejnych działań jakie gmina podejmie w celu objęcia spadku.

W przypadku dwóch projektów, Zespół zdecydował, że zostaną one zaopiniowane po przesłaniu przez resort wersji projektów po uzgodnieniach międzyresortowych. Mowa o:

 1. Projekcie rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielcze;
 2. Projekcie rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe.

Natomiast w przypadku projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, ze względu na planowane wejście w życie 1 stycznia 2023 r. zdecydowano, że 28 listopada br. resort prześle wersję projektu po uzgodnieniach międzyresortowych, tak aby na posiedzeniu plenarnym KWRiST mogła zostać wydana opinia. 

W sprawach różnych poruszono następujące zagadnienia: 

 1. Przedstawicielka ZPP poprosiła o informację, kiedy MF planuje przekazanie samorządom dodatkowych środków finansowych na zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowane w grudniu br. Jak odpowiedział minister Sebastian Skuza najprawdopodobniej środki za grudzień zostaną przekazane w styczniu. 
   
 2. Ze strony Eugeniusza Gołembiewskiego, Burmistrza Kowala padał propozycja, aby najbliższe posiedzenie Zespołu zorganizować w Kowalu i przedyskutować strategiczne tematy osobiście. 
   
 3. Przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich RP poprosił o odpowiedź na dwa pytania:
  a) czy stawka VAT na energię elektryczną w przyszłym roku zostanie utrzymana na poziomie 5% czy planowany jest powrót do stawki 23%?
  b) kiedy można spodziewać się wejścia w życiu projektowanych zmian (które były już opiniowane przez Zespół) w zakresie podwyższenia wysokości kwoty, po przekroczeniu której powstaje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego, tzw. kwoty progowej do 51 000 tys. zł (obecnie 40 000 tys. zł), które zawarte są w projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (nr UD327 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów?

  Minister Sebastian Skuza wskazał, że co do dalszego obowiązywania tzw. Tarcz decyzja jeszcze nie zapadła, ale rozstrzygnięcia zapewne pojawią się w najbliższych dniach. Natomiast jeżeli chodzi o nowelizację ustawy o finansach publicznych to procedowanie utknęło w martwym punkcie i może dojść do sytuacji, że nie zostanie ona przyjęta w tej kadencji. Jednakże Pan Minister będzie zabiegał, aby rozwiązanie mające na celu podwyższenie progu zostało przeniesione do innej ustawy np. którejś Tarczy. 
   
 4. W nawiązaniu do tarcz antyinflacyjnych przedstawiciel Unii Miasteczek Polskich poruszył temat wprowadzenia ewentualnych ulg podatkowych także na usługi oświetleniowe. Wskazał, iż jest to niezbędne, aby Polska ,,nie tonęła w ciemnościach’’, gdyż negatywnie wpływa to na bezpieczeństwo oraz poczucie komfortu mieszkańców. Minister Sebastian Skuza odpowiedział, że w tej kwestii należałoby dokonać dokładnego rozeznania tematu, szczególnie pod kątem prawa UE, gdyż możliwe, że są ku temu przeciwskazania. Minister obiecał pochylić się nad tym zagadnieniem.
   
 5. Przedstawiciel Związku Miast Polskich poprosił o odniesienie się przez resort do pojawiających się doniesień o ograniczeniu w przyszłym roku środków w Funduszu Inwestycyjnym Polski Ład. Minister Sebastian Skuza zdementował te informacje.
   
 6. Przedstawicielka ZPP i przedstawiciel ZMP zwrócili uwagę Pana Ministra na kwestię zawyżonego wskaźnika dotyczącego edukacji domowej w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Jak wyjaśniła przedstawicielka ZPP aktualnie szkoły na ucznia w edukacji domowej otrzymują 0,8 standardu finansowego A, przy czym przepisy nie wskazują z czego wynika aż tak wysoki poziom finansowania, skoro obowiązkiem takiej szkoły jest jedynie organizacja egzaminów. W przypadku szkół gdzie wszyscy uczniowie spełniają obowiązek szkolny lub nauki w formie edukacji domowej szkoła nie ponosi żadnych wydatków związanych z zapewnieniem obiektów czy zatrudnieniem kadry. Arbitralna decyzja o wzroście wskaźnika na rok 2022, którą podjął minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, jest nie do zaakceptowania a resort finansów powinien zwrócić szczególną uwagę na sytuację w której dochodzi do jawnego drenowania finansów publicznych. Minister Sebastian Skuza zadeklarował, że przyjrzy się sprawie. 
Czw., 24 Lst. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka