Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Relacja z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST

Relacja z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST fotolia.pl

23 listopada br. obradował Zespół Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST.

Zespół pozytywnie zaopiniował projekty następujących aktów prawnych:

  1. rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego,
  2. rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy,
  3. ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw, z zastrzeżeniem zgłoszonym przez Związek Powiatów Polskich dot. zwolnienia JST z opłat za ustanowienie strefy geograficznej oraz nieodpłatnego dostępu do rejestru danych operatorów dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty oraz marszałka województwa,
  4. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych,
  5. rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Priorytetu 3 Zrównoważona mobilność miejska oraz Priorytetu 4 Spójna sieć transportowa programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Zespół nie wydał opinii w sprawie dwóch projektów:

  1. ustawy o Funduszu Transformacji Śląska Spółki Akcyjnej – z uwagi na skierowanie go w dniu 10.11.2022 r. do Sejmu,
  2. ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym – z racji tego, że Ministerstwo Infrastruktury nie odniosło się na piśmie do uwag wniesionych przez województwo świętokrzyskie.

 Opinii nie uzyskał również budzący wiele kontrowersji projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Proponowana nowelizacja wprowadza wiele zmian w procesie budowlanym zakładając m. in. jego pełną cyfryzację i skrócenie terminów na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (do 21 i 45 dni). Z treścią projektu można zapoznać się tutaj

W toku dyskusji przedstawiciele Związku Powiatów Polskich wskazywali, że skrócenie terminów spowoduje brak zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu, co może skutkować uchyleniem zaskarżonej decyzji. ZPP postulował, aby wnioski, zawiadomienia i zgłoszenia w procesie budowlanym mogły być składane zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej (forma hybrydowa). Podnoszono, że na chwilę obecną zarówno urzędy, jak też projektanci i inwestorzy nie są gotowi do przejścia na wyłącznie elektroniczną formę procesu budowlanego. Nadto, całkowita cyfryzacja może skutkować wykluczeniem cyfrowym części społeczeństwa.

W podobnym tonie wypowiadali się przedstawiciele pozostałych korporacji samorządowych oraz przedstawiciele poszczególnych samorządów.

W efekcie strona samorządowa zaproponowała spotkanie robocze w przedmiocie spornej ustawy, o ile GUNB i MRiT wyrażą wolę na uwzględnienie zgłaszanych przez samorządy uwag.

Czw., 24 Lst. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak