Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rozporządzenia w sprawie kosztorysów i dokumentacji projektowej skierowane do KWRiST

Rozporządzenia w sprawie kosztorysów i dokumentacji projektowej skierowane do KWRiST fotolia.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego zostały skierowane do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Przyczyną ich opracowania jest utrata mocy przez dotychczasowe przepisy w związku z nowym Prawem zamówień publicznych.

Kosztorys inwestorski

Projektowane rozporządzenie ma określać metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego, który stanowi podstawę określenia wartości zamówienia, gdy jego przedmiotem są roboty budowlane. Kosztorys inwestorski jest dokumentem określającym szacunkową wartość przedmiotu zamówienia i składają się na niego: strona tytułowa, ogólna charakterystyka obiektu lub robót, przedmiar robót, kalkulacja uproszczona, tabela wartości elementów scalonych oraz odpowiednie załączniki. Podstawę do jego sporządzenia stanowią z kolei: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, założenia wyjściowe do kosztorysowania i ceny jednostkowe robót podstawowych.

Przedmiotowe rozporządzenie ma określać również metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych, które stanowią podstawę określenia wartości zamówienia, gdy jego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Podstawę do ich obliczenia stanowią program funkcjonalno-użytkowy i wskaźniki cenowe.

Według projektodawców rozporządzenie nie zawiera znacznych merytorycznych zmian względem rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Dokumentacja projektowa

W kontekście drugiego z projektów jego autorzy również zadeklarowali, że przy pracach nad treścią przedmiotowego rozporządzenia wzorowano się przede wszystkim na regulacjach obecnie obowiązujących, tj. przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, a przedłożony projekt rozporządzenia nie wprowadza znaczących zmian merytorycznych względem dotychczas obowiązującego aktu.

Z projektami można się zapoznać odpowiednio tutaj i tutaj

Pt., 15 Prn. 2021 0 Komentarzy
Bartłomiej Zydel
Redaktor Bartłomiej Zydel