Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czerwcowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST

Czerwcowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST fotolia.pl

18 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Zespół uzgodnił następujące akty prawne:

  • projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019–2022;
  • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Na kolejne posiedzenie Zespołu skierowano cztery projekty, opisane poniżej.

1) Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Na piśmie uwagi do projektu zgłosił Związek Powiatów Polskich, który wskazał, że sprzeciw budzi całość proponowanych zmian, ponieważ wycofuje się formę nadzoru pedagogicznego-ewaluacje i zamienia się ją na istniejącą już inną formę - kontrolę, poszerzoną o kontrolę przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole lub placówce oraz kontrolę efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki. Zamiana ewaluacji będącej, obiektywną wszechstronną oceną pracy szkoły lub placówki na wielu płaszczyznach przez zespół ewaluatorów z udziałem całego środowiska szkolnego nie może być zastąpiony przez kontrolę, której funkcja jest zupełnie inna.

Dodatkowo podczas dyskusji strona samorządowa zgłosiła kolejne uwagi:

  • sprzeciw wobec rezygnacji z ewaluacji zewnętrznej, można pracować dalej nad ewaluacją wewnętrzną, należy też wypracować wystandaryzowane narzędzia, które służyłyby wszystkim wizytatorom,
  • proponowane regulacje to kolejny krok w stronę centralizacji, kurator będzie wkraczał nie tylko w dydaktykę, ale też w kwestie zarządcze, związane z funkcjonowaniem szkoły. To wzmacnianie administracji rządowej, która nie odpowiada za prowadzenie szkół. Dodatkowym problemem jest kwestia zaleceń kuratora – co w sytuacji, gdy JST nie będzie się z nimi zgadzać?
  • nie wiadomo, jaka jest skala przypadków, kiedy ewaluacja szkoły zakończyła się kontrolą (i z jakich powodów) - bowiem na ten argument powoływał się resort. Kurator powinien wspierać szkołę, a obecnie obowiązujące rozporządzenie daje mu już możliwość kontroli, w tym jakości nauczania. Należy spróbować wypracować rozwiązania, które zaspokoją potrzeby obu stron.

W odpowiedzi minister Marzena Machałek wskazała, że celem jest ograniczenie biurokracji, poprawa skuteczności wizytacji; ewaluacja (wprowadzona jako wymóg przy realizacji projektu unijnego) krytykowana była przez podmioty życia szkolnego jako nadmierne zbiurokratyzowana forma działania. 

Zdecydowano, że omówieniu projektu podczas kolejnego posiedzenia będzie towarzyszył minister Tomasz Rzymkowski, który jest osobą odpowiedzialną za ten dokument. 

2) Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej - w trakcie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych do początku lipca. Dodatkowo strona samorządowa zgłosiła wstępne uwagi dotyczące ponownej analizy zmian na liście lektur, a także pozostawienia sugestii organizacji zajęć WDŻ na pierwszej/ostatniej godzinie lekcyjnej.

3) Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia - projekt w trakcie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych do początku lipca.

4) Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół - projekt w trakcie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych do początku lipca.

Ustalono, że projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Krajobrazowych zostanie zaopiniowany przez KWRiST, po wcześniejszym ustosunkowaniu się przez resort do uwag, które wpłynęły.

W sprawach różnych poruszono dwie kwestie zgłoszone uprzednio na piśmie przez stronę samorządową.

Po pierwsze przyznania jednostkom samorządu terytorialnego pełnego dostępu do danych SIO. 

Dyrektor Marcin Nowak z Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym poinformował, że dostęp do szczegółowych danych ma tylko podmiot, który je wprowadził; pozostałe organy mają dostęp do bezpłatnych raportów. W tej chwili jest ok. 80 raportów, których zestaw jest wciąż poszerzany, w najbliższym czasie planuje się udostępnienie 8 kolejnych. Nie jest możliwe przekazanie danych osobowych, bo one pozwalają na identyfikację osoby. MEN jest w stanie rozszerzać zakres raportów wg potrzeb JST, natomiast danych źródłowych nie może udostępnić.

Ustalono, że zorganizowane zostanie odrębne spotkanie w tej sprawie, by szczegółowo porozmawiać o raportach.

Po drugie omówiono planowaną przez MEiN nowelizację ustawy - Prawo oświatowe dotyczącą rozszerzenia kompetencji kuratorów oświaty. Kwestia została opisana w odrębnym artykule. 

Dodatkowo przedstawiciele strony samorządowej zwrócili się o wycofanie się z organizacji szczepień w szkołach, jako że spowoduje to więcej dodatkowej pracy niż dobrych realnych skutków, zwłaszcza tam, gdzie funkcjonują punkty szczepień powszechnych.

Zgłoszono także ponownie wniosek o niezwłoczne przekazanie informacji dotyczącej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej 2022 r. jak tylko kwestia ta zostanie ustalona. 

Kolejne posiedzenie Zespołu zaplanowano na 20 lipca br. w formie hybrydowej.

Czw., 24 Czrw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka