Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowe rozporządzenie w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków

Nowe rozporządzenie w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków fotolia.pl

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii skierował do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego projekt rozporządzenia w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach. Wydanie rozporządzenia będzie stanowiło wykonanie upoważnienia zawartego w art. 245 ust. 7 nowego Prawa zamówień publicznych.

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w art. 245 ust. 7 nowego PZP, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, metodę kalkulacji kosztów cyklu życia budynków, uwzględniających koszty określone w ust. 3 pkt 1 lit. a–c, oraz sposób przedstawiania informacji o tych kosztach, kierując się potrzebą zapewnienia ujednolicenia i wiarygodności tych kalkulacji. Ponadto Nowe Prawo zamówień publicznych wprowadziło przepis, zgodnie z którym w przypadku, gdy zamawiający szacuje koszty z wykorzystaniem podejścia opartego na rachunku kosztów cyklu życia przedmiotu zamówienia, określa w specyfikacji warunków zamówienia dane, które mają przedstawić wykonawcy oraz metodę, którą zastosuje do określenia kosztów cyklu życia na podstawie tych danych. Niemniej w porównaniu do obowiązującego stanu prawnego projektowane rozporządzenie ma nie wprowadzić istotnych zmian – według zapewnień projektodawców nie będzie ono zmieniało zasad w zakresie określania metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynku oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach.

Wobec powyższego projektowane rozporządzenie ma określać:

 1. wzór rachunku kosztów cyklu życia budynku oraz jego składowe;
 2. kategorie kosztów składających się na koszt cyklu życia budynku;
 3. składowe poszczególnych kategorii kosztów;
 4. obligatoryjny okres obliczeniowy wykorzystywany przy rachunku kosztów cyklu życia budynku;
 5. liczbę cykli użytkowania wyrobów w okresie obliczeniowym;
 6. wzór formularza danych do określenia kosztów cyklu życia budynku.

Dodatkowo ma określać, które składowe poszczególnych kosztów określa zamawiający, a które wykonawca.

Według projektu zamawiający ma wskazywać w specyfikacji warunków zamówienia (w przypadkach, o których mowa w pierwszej części tekstu):

 1. minimalną charakterystykę energetyczną budynku, ze wskazaniem maksymalnej ilości energii końcowej lub nośników energii zużywanych w ciągu roku oraz maksymalne zużycie wody;
 2. ceny jednostkowe energii końcowej lub nośników energii oraz wody;
 3. rodzaje oraz ilość wyrobów uwzględnianych przy ustalaniu kosztu utrzymania;
 4. koszt wymiany jednostki wyrobu;
 5. liczbę cykli użytkowania wyrobu w okresie obliczeniowym.

W celu obiektywnego porównania ofert projektodawcy przyjęli obligatoryjny okres obliczeniowy wynoszący 30 lat. Okres obliczeniowy przyjęto analogiczny do tego określonego w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 244/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i ustanawiające ramy metodologii porównawczej do celów obliczania optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków i elementów budynków.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

Pt., 4 Czrw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel