Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Majowe posiedzenie Zespołu Zdrowia KWRiST

Majowe posiedzenie Zespołu Zdrowia KWRiST fotolia.pl

11 maja br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST.

Posiedzenie rozpoczęło się, od kolejnej już z rzędu dyskusji na temat Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030. Dokument ten został oceniony bardzo krytycznie przez samorządowców, z uwagi na nie uwzględnienie jednostek samorządu terytorialnego w wykonawcach niniejszego programu. Podkreślano, że program nie został napisany językiem inkluzywnym oraz nie obejmuje swoimi działaniami wszystkich dyskryminowanych grup. Ostatecznie program ten został zaopiniowany negatywnie.

Następnie przystąpiono do dyskusji nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Do rozporządzenia wpłynęły liczne uwagi. Ostatecznie projekt został zaopiniowany również negatywnie.

Kolejno pochylono się nad projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Projekt ten otrzymał opinie pozytywną z uwagą dotyczącą wydłużenia terminu na dostosowanie w kwestii wymagań dotyczących ordynatorów SOR.

Zespół opiniował również projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw, która to ustawa zakłada powołanie Funduszu Kompensacyjnego. Strona samorządowa zwracała uwagę, że ustawa nie przewiduje odszkodowania w przypadku zgonu pacjenta. Jak wskazali przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, w przypadku śmierci pacjenta należy przeprowadzić pełną procedurę, wyjaśniającą przyczyny zgonu, przy udziale biegłych w procesie sądowym. Procedura przewidziana w ustawie jest procedurą administracyjną – uproszczoną. Projekt ten uzyskał opinię pozytywną.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych zostanie zaopiniowany w trybie obiegowym, po dosłaniu ostatecznej wersji projektu.

Ostatnim omawianym projektem był projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji zawartych w Krajowej Bazie Urządzeń Radiologicznych, który uzyskał opinie pozytywną.

W kolejnej części posiedzenia pochylono się nad sprawami różnymi. Pierwszą z nich była informacja Ministra Zdrowia o realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, z dnia 20 listopada 2019 r. sygn. akt K 4/17. Jak wyjaśniali prawnicy z resortu zdrowia nawet jeżeli ministerstwo nie podejmie żadnych działań to wyrok trybunału zostanie wykonany, a sam przepis zniknie jako niekonstytucyjny. W przygotowaniu jest pewnie projekt ustawy, który ma ułatwić restrukturyzacje i rozwiązać problem z pokrywaniem długów szpitali – jednak przedstawiciele resoru zdrowia nie chcieli przekazać samorządowcom żadnych konkretnych szczegółów. Samorządowcy prosili o pilne spotkanie z ministrem Adamem Niedzielskim, a także o przedstawienie pisemnej opinii prawnej traktującej o tym jak samorządy mają się zachowywać po wejściu w życie wyroku.

Kolejnym tematem była informacja Ministra Zdrowia na temat zmian systemowych w systemie ochrony zdrowia, o których mowa na stronie 262 Krajowego Planu  Odbudowy i Zwiększania Odporności: „Reforma i restrukturyzacja sektora szpitalnictwa w Polsce – reforma będzie ustanowiona w ustawie i obejmuje całościowe podejście do restrukturyzacji w połączeniu ze wzmocnieniem i scentralizowaniem nadzoru nad szpitalami, co służy wdrożeniu skutecznych mechanizmów restrukturyzacyjnych poprawiających rentowność szpitali i ich stabilność finansową”. Jak wskazano minister Gadomski wkrótce przedstawi szczegóły planowanej reformy. Reforma szpitalnictwa została uwzględniona w KPO, a cała ustawa ma wejść w życie w II kwartale 2022 r.

Ostatnim poruszonym tematem na posiedzeniu był wniosek Związku Powiatów Polskich dotyczący projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Przedstawiciele Ministeria Zdrowia wskazali, że projekt ten uzyskał wpis do wykazu prac legislacyjnych. W chwili obecnej rząd musi podjąć decyzję w jakim trybie projekt ten będzie procedowany.

Czw., 13 Mj. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek