Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, czyli wojewodo „dziel i rządź”

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, czyli wojewodo „dziel i rządź” fotolia.pl

Ministerstwo Rozwoju skierowało do konsultacji publicznych oraz zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Biuro Związku Powiatów Polskich do dnia 15 października 2020 r. zbiera uwagi do tego projektu – ankieta jest dostępna tutaj

Nadzór wojewody

Projekt otwiera de facto (przed nim jest uchylenie art. 10a, regulującego politykę gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa) dodanie art. 11 ust. 1a w następującym brzmieniu: nadzór nad gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa przez starostów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej sprawuje wojewoda.

Według uzasadnienia do tego przepisu „Zmiana ma jedynie charakter porządkujący w celu powiązania ogólnych kompetencji przyznanych wojewodzie na podstawie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie z przepisami szczególnymi ustawy o gospodarce nieruchomościami.”, natomiast nie sposób nie zauważyć, że zmiana ta wpisuje się w stwierdzenie z Oceny Skutków Regulacji dot. problemu rozwiązywanego przez projekt. W OSR stwierdzono bowiem, że „Głównym problemem wymagającym podjęcia zdecydowanych działań są niewystarczające rozwiązania ustawowe umożliwiające wojewodom sprawne i rzetelne sprawowanie kontroli nad gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa przez starostów.”. Czy aby na pewno tak jest w rzeczywistości? Pozostawiam ocenie Czytelników, natomiast według mnie niedomagania są gdzie indziej. Stwierdzę jedynie ironicznie, że w ostatnich latach ustawa o gospodarce nieruchomościami i akty bezpośrednio z nią powiązane wpisują się w hasło wypowiedziane przez jednego z bohaterów komedii Barei „Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz” – czyli: „Zmiany, zmiany, zmiany”. 

Katalog zmian

Projektodawcy w katalogu rozwiązań mających służyć usprawnieniu procesu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wskazują m.in. na:

  1. Dookreślenie kosztów związanych z korzystaniem z nieruchomości, które zobowiązana jest ponosić jednostka organizacyjna sprawująca trwały zarząd;
  2. Umożliwienie jednostce organizacyjnej, która obejmuje trwały zarząd nieruchomością wstąpienia w stosunek cywilnoprawny nawiązany przez poprzedniego trwałego zarządcę;
  3. Uproszczenie procedury związanej ze składaniem wniosków, o których mowa w art. 23a ustawy o gospodarce nieruchomościami, w szczególności poprzez rezygnację z obowiązku przedstawienia wartości nieruchomości przy składaniu wniosku o wyrażenie zgody na wydzierżawienie, wynajęcie lub użyczenie nieruchomości oraz rezygnację z wymogu przedkładania przy wniosku o wyrażenie zgody na dokonanie czynności wynajęcia, wydzierżawienia i użyczenia nieruchomości odpisów z ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości będących przedmiotem umowy;
  4. Rezygnację z obowiązku prowadzenia przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa centralnej ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa i jednocześnie wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego temu ministrowi wystąpienie do podmiotów gospodarujących nieruchomościami Skarbu Państwa lub prowadzących ewidencję tych nieruchomości o informację o nieruchomościach, które mogą służyć wykonywaniu zadań określonych w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami;
  5. Poszerzenie zakresu uprawnień ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o możliwość nabycia lub zabudowania nieruchomości na potrzeby jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 60 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
  6. Możliwość modyfikacji określonych w umowie warunków dokonania darowizny w celu umożliwienia optymalnego zagospodarowania nieruchomości publicznych;
  7. Przywrócenie obowiązku sporządzania przez starostów planów wykorzystania zasobu oraz kontroli wojewodów nad realizacją planów;
  8. Umożliwienie zobowiązania starosty do podjęcia w wyznaczonym terminie określonych działań względem konkretnej nieruchomości zasobu, a w przypadku braku wykonania tego obowiązku wyposażenie wojewody w kompetencję do wydania zarządzenia zastępczego;
  9. Umożliwienie wojewodzie pozyskiwania szczegółowych informacji o nieruchomościach z zasobu. 

Z projektem można się zapoznać tutaj.

Pt., 9 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel