Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Relacja z posiedzenia

W dniu 27 września 2010 roku odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska. Spośród projektów zamieszczonych w porządku obrad dwa nie zostały zaopiniowane – strona samorządowa zadecydowała, że ostateczna decyzja zostanie podjęta po pisemnym zajęciu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego stanowiska wobec uwag zgłoszonych przez przedstawiciela Związku Województw RP. Były to:

 1. projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych. Rozporządzenie to zastąpi obowiązujące do tej pory rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 roku w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych. Wydanie nowego aktu wykonawczego jest spowodowane koniecznością dostosowania przepisów prawa krajowego do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu. Proponowane zmiany są jednak znacznie szersze i dotyczą w szczególności zagadnień kwalifikowalności szczegółowych typów wydatków;
 2. projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych. Projekt rozporządzenia określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych i inicjatywy Jessica (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas). Założeniem inicjatywy jest współpraca Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku Rozwoju Rady Europy na rzecz wspierania inwestycji w zakresie zrównoważonego rozwoju na obszarach miejskich w UE.

Pozostałe projekty zostały zaopiniowane pozytywnie:

 1. projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw;
 2. projekt założeń projektu ustawy o odrębnej własności obiektów budowlanych;
 3. projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. Ministerstwo Infrastruktury zadeklarowało, że szczegółowe uwagi zgłoszone przez m. Kraków zostaną rozpatrzone w trybie roboczym;
 4. projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Wprowadzana zmiana ma charakter porządkowy – umożliwia zamieszczanie w wydawanych przez podmioty udzielające pomocy zaświadczeniach informacji, czy pomoc ta została udzielona na działalność prowadzoną w sektorze transportu drogowego. Jednocześnie stworzono możliwość wykazywania kwoty pomocy udzielonej poszczególnym wspólnikom spółek osobowych oraz cywilnych;
 5. projekt zmian do Założeń aktualizacji i uzupełnienia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020;
 6. projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej danych zgromadzonych w wykazie masy odpadów przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiania, pochodzących ze strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 7. Projekt rozporządzenia MI w sprawie ustalenia granic portu morskiego w Stepnicy od strony lądu;
 8. projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach w których organem pierwszej instancji jest wojewoda. Rozporządzenie to ma na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego poprzez przekazanie do prowadzenia wyłącznie przez wojewodę spraw, które w aktualnym stanie prawnym do budowy jednego obiektu budowlanego wymagają działania dwóch organów administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji (starosty i wojewody). Są to sprawy dotyczące następujących obiektów i robót budowlanych:
 1. metra wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia terenu, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra;
 2. sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi publicznej krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi;
 3. drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi publicznej krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami;
  dróg publicznych gminnych i powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi publicznej krajowej lub wojewódzkiej;
 4. zjazdów (w rozumieniu ustawy o drogach publicznych) o znaczeniu krajowym i wojewódzkim;
 5. sieci przesyłowych;
 6. rurociągów służących przesyłaniu paliw ciekłych.
Śr., 29 Wrz. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: