Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędzie się pięć posiedzeń Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego cztery w formie wideokonferencji, natomiast jedno w trybie stacjonarnym.

Posiedzenie Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa odbędzie się  w dniu 18 lipca br. o godzinie 11:00 w formie wideokonferencji. Proponowany porządek obrad:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 2. Sprawy różne: Wniosek Współprzewodniczącego strony samorządowej Zespołu dot. przedstawienia informacji nt. dostępnych źródeł dofinansowania budowy/przebudowy/remontu infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich dla gmin ze środków Unii Europejskiej i krajowych z uwzględnieniem, zastosowanych bądź nie, znaczonych alokacji w Funduszach Regionalnych.

W tym samym dniu tj. 18 lipca br. o godzinie 13.00 odbędzie się Posiedzenie Zespołu ds. Edukacji Kultury i Sportu również w trybie wideokonferencji.  Porządek tego posiedzenia wygląda następująco:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Nr. 192).
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Nr 193).
 4. Sprawy różne.

Posiedzenie Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska zaplanowane jest na 19 lipca br. na godzinę 10:00 w formie wideokonferencji.

Natomiast Posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli odbędzie się 20 lipca br. o godzinie 9:30 (wideokonferencja). Porządek posiedzenia:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 4. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa i utrzymanie Archiwów Państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
 5. Sprawy różne.

Posiedzenie Zespołu do Spraw Ustroju Samorządu, Obszarów Miejskich i Metropolitalnych odbędzie się w dniu 20 lipca br. o godzinie 11.00, w formie stacjonarnej - sala 324, piętro III w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5 w Warszawie.

Sob., 15 Lp. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska