Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędzie się osiem posiedzeń Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w formie wideokonferencji.

Posiedzenie Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej odbędzie się 16 stycznia br. o godzinie 12.00. Porządek obrad zespołu obejmuje:

 1. Sprawy różne: a) Wniosek Związku Powiatów Polskich w kwestii zasad i harmonogramu przyznawania dotacji, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. b) Wniosek Związku Powiatów Polskich w kwestii ustalania ryczałtu na rok 2023 dla szpitali zakwalifikowanych do sieci, w szczególności tych szpitali, które zostały zakwalifikowane do sieci po raz pierwszy.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.
 4. Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej).
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wypłat w ramach Programu dotyczącego zwalczania deprywacji materialnej.

Posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli zaplanowane jest również na 16 stycznia br. na godzinę 10:00, a porządek posiedzenia tego zespołu obejmuje:

 1. Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej) – nowy tekst.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szkoleń osób mających dostęp do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu przekazywania Policji osób lub przedmiotów odnalezionych na skutek wglądu do danych SIS, procedury postępowania w przypadkach ujawnienia tożsamości przywłaszczonej oraz sposobu i trybu współpracy organów z biurem SIRENE.

Posiedzenie Zespołu Edukacji Kultury i Sportu odbędzie się 17 stycznia br. o godzinie 13.00. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego.
 4. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku” na lata 2022-2027 (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
 5. Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
 6. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”(Ministerstwo Edukacji Narodowej).
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.
 8. Sprawy różne: Wniosek Związku Powiatów Polskich dot. realizacji Programu „Laboratoria Przyszłości”.

Posiedzenie Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa także planowane jest na 17 stycznia br. na godzinę 10:00. Porządek obrad tego zespołu obejmuje:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
 2. Projekt wytycznych podstawowych dotyczących pomocy w ramach Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
 4. Sprawy różne.

Posiedzenie Zespołu do Spraw Energii, Klimatu i Środowiska odbędzie się 18 stycznia br. o godzinie 10:00. Porządek obrad:

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Infrastruktury).
 2. Sprawy różne.

Posiedzenie Zespołu do Spraw Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu również odbędzie się 18 stycznia br. o godzinie 13:00. Porządek obrad:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków – nowa wersja projektu.
 2. Projekt Raportu o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2021 roku (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów).
 3. Projekt rozporządzenia  Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych.
 4. Sprawy różne: Dyskusja na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zatrzymania prawa jazdy za kierowanie pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym (ustalenie z grudniowego posiedzenia Zespołu).

Posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego planowane jest w dniu 19 stycznia  br. o godzinie 10:00.

Natomiast Zespół ds. Międzynarodowych, Unii Europejskiej i Polityki Regionalnej odbędzie się 20 stycznia br. o godzinie 9.00.

Pt., 13 St. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska