Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędzie się sześć posiedzeń Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w formie wideokonferencji.

Posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej zaplanowane zostało na 12 grudnia br. (poniedziałek) na godzinę 9.00. Porządek posiedzenia obejmuje:

 1. Sprawy różne: Wniosek ZPP z dnia 7.12.br. w sprawie tematu zniesienia obowiązku opłacania składek dla osób bezrobotnych niepobierających zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w związku z uchwaloną w dniu 16 listopada 2022 r. ustawą o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Zdrowia) (UD 396).
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (MZ 1420).
 5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej) (UD 467).
 6. Projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców (UD 400) (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej).
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Posiedzenie Zespołu ds. Edukacji Kultury i Sportu odbędzie się 13 grudnia br. (wtorek) o godz. 13.00. Porządek posiedzenia tego zespołu obejmuje:

 1. Wniosek Ministerstwa Rozwoju i Technologii o wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowego zawodu „technik aranżacji wnętrz”.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły artystyczne zadań statutowych i programów oraz realizacji przez nauczycieli tych szkół zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.
 8. Sprawy różne: Interpretacja zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. (Dz.U 2020 poz. 1309) § 6 ust.1 pkt 8 w zakresie § 6 ust.1 pkt 8- doprecyzowanie zagadnień związanych z wybranymi zajęciami edukacyjnymi przez zespół nauczycieli w ramach Indywidualnego Programu Edukacyjnego Wychowawczego. (IPET). Kwestia dot. Fundusz Pomocy – planowana data rozliczenia środków oraz planowana data przekazania środków naliczonych na miesiąc grudzień. Czy planowane są zmiany w tym zakresie istotne dla szkół i przedszkoli ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych – wysokość kwoty dla dziecka w wieku 2,5 roku do 5 lat w edukacji przedszkolnej.

Posiedzenie Zespołu do Spraw Energii, Klimatu i Środowiska planowane jest w dniu 14 grudnia br. (środa) o godz. 10:00. Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej.
 2. Projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących (Ministerstwo Klimatu i Środowiska).
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (UC 99)  (Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Posiedzenie Zespołu do Spraw Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu odbędzie się w dniu 14 grudnia br. (środa) o godz. 13:00. Porządek posiedzenia:

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Rozwoju i Technologii).
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Posiedzenie Zespół ds. Międzynarodowych, Unii Europejskiej i Polityki Regionalnej zostało zaplanowane na 16 grudnia br. (piątek) na godzinę 9.00.

Posiedzenie Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa odbędzie się w dniu 16 grudnia br. (piątek) o godz. 13:00.

Pt., 9 Gr. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska