Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędą się posiedzenia dwóch Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w formie wideokonferencji oraz posiedzenie stacjonarne KWRiST.

Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli zaplanowany jest na poniedziałek 26 września na godzinę 9:30. 27 września o godz. 10:00 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbędzie się posiedzenie stacjonarne KWRiST. Natomiast posiedzenie Zespołu ds. Międzynarodowych, Unii Europejskiej i Polityki Regionalnej odbędzie się 29 września o godz. 12:00.

Porządek obrad Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli obejmuje:

 1. Projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Wyborczy i niektórych innych ustaw (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów).
 4. Sprawy różne: Wniosek ZPP o przedstawienie informacji nt. rozdysponowania tabletek zawierających jodek potasu do jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

Natomiast do rozpatrzenia na wrześniowe posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wpłynęły:

wniosek Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego o upoważnienie Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu do wyrażenia opinii wiążącej do:

 • projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy;
 • projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego;
 • projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane i centralnego rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

wniosek Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o upoważnienie Zespołu ds.  Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do wydania opinii wiążącej do:

 • projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie rocznego sprawozdania przedsiębiorstwa społecznego;
 • projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wzoru wniosku przedsiębiorstwa społecznego o finansowanie składek oraz trybu ich finansowania;
 • projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego trybu oceny wniosku o przyznawanie akredytacji i statusu ośrodka wsparcia ekonomii społecznej oraz wzoru wniosku o ich przyznanie;
 • projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej;
 • projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zaświadczeń i oświadczeń dołączanych do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego.

oraz następujące projekty:

 1. Projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.
 3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (RD596) (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej).
 4. Projekt Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wykazu inwestycji w ramach planu rozwojowego kwalifikujących się do objęcia wsparciem o charakterze bezzwrotnym oraz w ramach których wsparcie zwrotne przyznawane w formie pożyczki może podlegać umorzeniu.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie granicy portu morskiego w Nowym Świecie.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na wykorzystanie pasa technicznego do innego celu niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do wniosku.
 7. Projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych (UD424) (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów).
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2021.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.
 11. Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Ministerstwo Finansów).
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym.
 13. Projekt ustawy o przekształceniu Centralnego Ośrodka Informatyki w Agencję Informatyzacji (UD425) (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów).
 14. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Wyborczy i niektórych innych ustaw (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów).
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych (nr WPL 193).
 16. Pakiet projektów Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska).

Posiedzenie Zespołu ds. Międzynarodowych, Unii Europejskiej i Polityki Regionalnej poświęcone będzie projektowi Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dot. Komitetów Monitorujących na lata 2021-2027.

Pt., 23 Wrz. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska