Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędą się posiedzenia pięciu Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz zbierze się Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. W poniedziałek 19 lipca 2021 r. o godzinie 9:30 rozpocznie się posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli, a o godzinie 12:00 początek posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego. We wtorek 20 lipca 2021 r. o godzinie 11:00 początek posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST, a o godzinie 14:00 rozpocznie posiedzenie Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych. Natomiast w środę 21 lipca 2021 r. o godzinie 8:30 zbierze się Zespół ds. Ustrojowych, a o 10:00 rozpocznie się posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W porządku obrad Zespołu ds. Administracji znajdują się:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;
 2. Projekt ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji);
 3. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka migracyjna Polski – kierunki działań 2021-2022” (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji);
 4. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji);
 5. Sprawy różne:
  1. „Ocena Ministra Sprawiedliwości z wykonania zadania z zakresu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego poradnictwa Obywatelskiego i Edukacji Prawnej”.

Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego będzie pracował nad następującymi punktami:

 1. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Minister Cyfryzacji/KPRM);
 2. Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” (Minister Cyfryzacji/KPRM);
 3. Sprawy różne:
  1. wniosek przedstawiciela Unii Miasteczek Polskich dotyczące podjęcia działań umożliwiających prowadzenie władzom publicznym akcji promujących szczepienie przeciw COVID-19.

Porządek obrad Zespołu ds. Edukacji przewiduje:

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (UD 277) (KPRM);
 2. Projekt ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych (UD217) (Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego KPRM);
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Aktywów państwowych w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Wyższy Urząd Górniczy);
 4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Edukacji i Nauki); 
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego; 
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży; 
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży; 
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej; 
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia; 
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół; 
 11. Sprawy różne:
  1. stanowisko ZPP w sprawie zapowiadanych zmian w ustawie Prawo oświatowe (UD228) kwestia roli kuratorów oświaty,
  2. postanowienia kuratorów oświaty dotyczące zmian w sieci szkół w kontekście wyroków sądów administracyjnych.

Porządek obrad Zespołu ds. Finansów kształtuje się następująco:

 1. Projekt ustawy rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych (Ministerstwo Klimatu i Środowiska);
 2. Projekt ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych (Komitet ds. Pożytku Publicznego/KPRM);
 3. Projekt ustawy o Systemie Informacji Finansowej (Ministerstwo Finansów);
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej otrzymanej w ramach Tarcz Finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju;
 5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi);
 6. Sprawy różne:
  1. wniosek strony samorządowej dot. udzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 18 maja 2021 r. przedstawicieli strony samorządowej w sprawie skutków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego programu „Polski Ład”,
  2. wniosek Wójta Gminy Dobrzeń Wielki dot. sytuacji finansowej gminy.

Zespół ds. Ustrojowych omówi:

 1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

Porządek obrad KWRiST nie został jeszcze ustalony, nastąpi to po posiedzeniach Zespołów.

Pt., 16 Lp. 2021 0 Komentarzy
Bartłomiej Zydel
Redaktor Bartłomiej Zydel