Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędą się posiedzenia trzech Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 8 grudnia 2020 r. o godz. 11:30 zbierze się Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu, 10 grudnia 2020 r. o godz. 9:00 początek posiedzenia Zespołu ds. Administracji Publicznej oraz Bezpieczeństwa Obywateli, a 11 grudnia 2020 r. o godz. 12:00 obrady rozpocznie Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska. Wszystkie posiedzenia odbędą się w formie zdalnej.

Zespół ds. Edukacji KWRiST według porządku obrad omówi:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych;
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (Ministerstwo Edukacji Narodowej);
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach;
 6. Sprawy różne:
  1. informacja MEN na temat wydatków oświatowych w latach 2015-2019 z podziałem na subwencję i środki własne samorządów w różnych typach JST,
  2. wniosek ZPP o przedstawienie inf. dot. Domów Wczasów Dziecięcych.

Porządek obrad Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST kształtuje się następująco:                                                                      

 1. Sprawy różne:
  1. informacja Ministerstwa Infrastruktury na temat stanu prac nad powołaniem roboczego zespołu ds. rozwiązania problemów dotyczących prawa wodnego,
  2. pismo Związku Powiatów Polskich dotyczące problematyki usuwania odpadów w związku m.in. z cofaniem zezwoleń odpadowych lub ich wygasaniem.
 2. Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2030 (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego);
 3. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie);
 4. Projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej (UD124) (Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej);
 5. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu budowy/modernizacji przystanków kolejowych na lata 2020–2025 (Ministerstwo Infrastruktury);
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień;
 7. Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (UD129) (Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii);
 8. Projekt Strategii Produktywności 2030 (Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii);
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji;
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych;
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska);
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie określenia szczegółowych kryteriów utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego;
 13. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Klimatu i Środowiska);
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania;
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem;
 16. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Klimatu i Środowiska);
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu obniżania zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw;
 18. Projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Klimatu i Środowiska);
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów;
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych;
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Ojcowskiego Parku Narodowego.

Porządek obrad Zespołu ds. Administracji KWRiST nie został jeszcze ustalony.

Sob., 5 Gr. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel