Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędą się posiedzenia trzech Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 18 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 rozpocznie się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska. Tego samego dnia o 14:00 zbierze się Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Za to 19 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 12:00 to początek posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu. 

Porządek obrad Zespołu ds. Infrastruktury kształtuje się następująco:

 1. Sprawy różne:
  1. informacja Ministerstwa Środowiska dotycząca rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, w szczególności omówienie nieuwzględnionych w rozporządzeniu wniosków strony samorządowej,
  2. pismo Związku Powiatów Polskich dotyczące ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
  3. wniosek Związku Gmin Wiejskich RP zgłoszony na posiedzeniu KWRiST 30.10.19 r. na temat gospodarowania odpadami oraz uruchomionych konsultacji dotyczących implementowania na podstawie dyrektywy rozszerzonej odpowiedzialności producenta,
  4. Informacja Ministerstwa Energii na temat wdrażania narzędzi do ustalania cen energii na 2020 r.
 2. Projekt Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego);
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza;
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organu zobowiązanego do przechowywania oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza oraz sposobu przekazywania tego oświadczenia;
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2020;
 6. Projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 roku (Ministerstwo Energii);
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie granicy portu morskiego w Świnoujściu;
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi;
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie składowisk odpadów;
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Zalew Wiślany PLB280010;
 12. Projekt dokumentu pn. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2018 rok (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów);
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych właściwości. 

Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego będzie pracował nad poniższymi punktami:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie identyfikacji spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w systemie teleinformatycznym obsługującym zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego;
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu;
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie aplikacji mobilnej służącej do rozliczana opłaty za przewóz osób;
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji;
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów;
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Sprawy różne:
  1. wniosek ZPP o udzielenie informacji nt. realizacji projektu REJA 24 (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej);
  2. wniosek Współprzewodniczącego strony samorządowej zgłoszony do spraw różnych na posiedzeniu ZSI w dn. 20.09.19 r. o przedstawienie przez Ministerstwo Cyfryzacji stanu zaawansowania prac nad Wspólną Infrastrukturą Informatyczną Państwa;
  3. wniosek Współprzewodniczącego strony samorządowej zgłoszony do spraw różnych na posiedzeniu ZSI w dn. 20.09.19 r. o przedstawienie przez Ministerstwo Cyfryzacji stanu zaawansowania prac nad rozwojem systemu CEPIK w części dotyczącej Centralnej Ewidencji Kierowców;
  4. wniosek ZGWRP z posiedzenia plenarnego KWRiST w dn. 25.09.19 r. ws. omówienia kwestii dotyczących homologacji i umieszczania w katalogu marek i typów pojazdów homologowanych, pojazdów ochotniczych straży pożarnych sprowadzanych/otrzymywanych z zagranicy (MC i MSWiA);
  5. wniosek ZPP z posiedzenia plenarnego KWRiST w dn. 25.09.19 r. ws. wyjaśnienia trybu procedowania nad ustawą o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Ministerstwo Cyfryzacji). 

Porządek obrad Zespołu ds. Edukacji zawiera następujące elementy:

 1. Sprawy różne:
  1. kwestia dot. zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach policealnych.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy;
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez właściwego ministra;
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie  sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020;
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy.
Sob., 16 Lst. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel