Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższą środę, 27 marca 2019 roku o godz. 10:00 w Sali im. Władysława Stasiaka w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie rozpocznie się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Porządek obrad kształtuje się następująco:

 1. Sprawy różne:
  • informacja Ministerstwa Zdrowia nt. wniosku Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie zmiany zapisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy w zakresie określenia wymaganych kwalifikacji kierowników wojewódzkich ośrodków medycyny pracy,
  • informacja Ministerstwa Zdrowia na temat stanu prac nad regulacją dotyczącą wystawiania aktów zgonu i instytucją tzw. „koronera” (temat zgłoszony na ostatniej KWRiST przez ZPP),
  • stanowisko Zarządu Unii Metropolii Polskich w sprawie zmian w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
  • wniosek Ministerstwa Cyfryzacji o upoważnienie Zespołu do spraw Społeczeństwa Informacyjnego do wydania wiążącej opinii do projektu rozporządzenia w sprawie wzorów wniosków stosowanych w rejestrach w zakresie telekomunikacji,
  • wniosek Ministerstwa Cyfryzacji o upoważnienie Zespołu do spraw Społeczeństwa Informacyjnego do wydania wiążącej opinii do projektu ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury;
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Edukacji Narodowej);
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego;
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ośmioklasisty;
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół;
 7. Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (UD326) (Ministerstwo Finansów);
 8. Projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (Ministerstwo Finansów);
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych;
 10. Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (UB16) (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej);
 11. Projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. (UD 489) (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej);
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia gruntów będących własnością Skarbu Państwa z podatku od nieruchomości;
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;
 14. Projekt zmian w Umowie Partnerstwa na lata 2014-2020 (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju);
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;
 16. Projekt rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych;
 17. Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (UD126) (Ministerstwo Infrastruktury);
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników;
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych;
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach;
 21. Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska);
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu;
 23. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz rozliczania wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Z obecnie omawianymi projektami można zapoznać się tutaj.

Pt., 22 Mrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel