Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędą się posiedzenia dwóch Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Na 20 października 2020 r., godz. 11:30 zaplanowano początek posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST, a 23 października 2020 r. o godz. 12:00 rozpocznie się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST.

Porządek obrad Zespołu ds. Edukacji KWRiST przewiduje:

 1. Sprawy różne:
  1. wniosek Związku Powiatów Polskich w sprawie kompetencji kuratorów oświaty w zakresie nadzoru pedagogicznego.

 

Natomiast porządek obrad Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST kształtuje się następująco:

 1. Sprawy różne:
  1. dyskusja na temat wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych, ukierunkowanych na przyspieszenie gazyfikacji małych miast i terenów wiejskich poprzez obniżenie kosztów inwestycji i eksploatacji nowo budowanej infrastruktury gazowej – wniosek Unii Miasteczek Polskich,
  2. pismo Związku Powiatów Polskich dotyczące pokrywania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wkładu własnego do inwestycji finansowanych z udziałem innych środków publicznych, który według pierwotnych założeń miał zostać pokryty środkami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu,
  3. pismo Związku Powiatów Polskich dotyczące informacji na temat stanu prac nad reformą systemu organizacji publicznego transportu zbiorowego w Polsce,
  4. stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie przekazania mienia związanego z gospodarką wodną, w związku z likwidacją wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych,
  5. stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie konieczności pilnego określenia szczegółowych zasad przekazywania w zarząd obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawienia, określenia trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców a także prawnego uregulowania kwestii odpowiedzialności za szacowanie szkód wyrządzanych przez dziki, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych na obszarach obwodów łowieckich, które nie zostały wydzierżawione lub przekazane w zarząd,
  6. stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie ustalenia jednolitego toku postępowania w stosunku do pozostałości drzewnych powstających podczas produkcji płyt drewnopochodnych.
 2. Projekt Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 r. (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego);
 3. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów);
 4. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (Ministerstwo Finansów);
 5. Projekt Strategii Rozwoju Miasta Pruszcz Gdański na lata 2020-2030” (Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim);
 6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii);
 7. Projekt Strategii Produktywności 2030 (Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii);
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Urząd Zamówień Publicznych);
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywanej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (Urząd Zamówień Publicznych);
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych;
 11. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Klimatu i Środowiska);
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie określenia szczegółowych kryteriów utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego;
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym;
 14. Pakiet projektów rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnych obszarów ochrony siedlisk (transze 34, 35, 38, 39) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
Czw., 15 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel