Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Echa z posiedzenia Zespołu do Spraw Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu

Echa z posiedzenia Zespołu do Spraw Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu fotolia.pl

Sprzedaż węgla, zmiana rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zatrzymywania prawa jazdy po przekroczeniu 50 km/h. O tym rozmawiano na ostatnim posiedzeniu Zespołu.

Sprzedaż węgla przez pośredniczące podmioty węglowe

Temat został zgłoszony przez Unię Metropolii Polskich. Problem dotyczył interpretacji przepisów ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. UMP zapytała, czy po 1 stycznia 2023 samorządy, które na podstawie ustawy nie przystąpiły do zakupu paliwa stałego (dalej: "węgiel") ale podpisały stosowne umowy z pośredniczącym podmiotem węglowym, powinny powtórzyć procedurę wyłonienia innego podmiotu na kolejny okres, czy sprzedaż może kontynuować podmiot wyłoniony po wejściu w życie w/w ustawy?

Przedstawiciel resortu odpowiedział, że oficjalna odpowiedź zostanie udzielona pisemnie ale wstępnie wskazał, że ministerstwo składania się ku interpretacji, że nie trzeba będzie powtarzać procedury wyłaniania podmiotu pośredniczego.

Zatrzymanie prawa jazdy po wyroku TK

Kwesta problemów związanych z praktycznym stosowaniem przepisów ustawy o kierujących pojazdami po wejściu w życie wyroku TK z 13 grudnia br. dotyczącym zatrzymanie prawa jazdy w przypadku kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub w przypadku przewożenia osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym, siłą rzeczy nie była w oficjalnym porządku obrad.

Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich zwrócili się do Ministerstwa Infrastruktury o wprowadzenie tego tematu do porządku obrad styczniowego posiedzenia Zespołu i wypracowanie do tego czasu przez MI propozycji zmian legislacyjnych. Marcin Przychodzki - Dyrektor Departamentu Prawnego w MI wskazał, że Ministerstwo jest świadome konsekwencji wynikających z wyroku w tym ryzyka dublowania się postępowań w sprawach o wykroczenia z postępowaniami administracyjnymi w sprawie zatrzymania prawa jazdy i, że rozwiązanie tego problemu leży po stronie resortu.

Ewidencja gruntów i budynków

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków był jedynym projektem omawianym na posiedzeniu Zespołu. Ponieważ do 14 grudnia trwały jeszcze konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe Ministerstwo zobowiązało się do przekazania nowej wersji projektu w końcu tygodnia oraz wystąpi do posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego o upoważnienie zespołu do wydania opinii wiążącej.  

Odnosząc się do uwag zgłoszonych przez Związek Powiatów Polskich (dostępne są tutaj https://www.zpp.pl/storage/library/2022-12/1c84296bbb19d4ed1982ec3241812527.pdf) Bartłomiej Stecki – Zastępca Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii wskazał, że uwagi, z których duża część była zasadna, wykraczające wprost poza proponowany zakres zmian legislacyjnych nie mogły zostać uwzględnione  z uwagi na pilny charakter zmian przewidzianych w projekcie. Chodzi o zmianę przepisów w zakresie dopuszczalności czasowego ustalania granic przebiegu naturalnych śródlądowych cieków i zbiorników wodnych w wyniku dokonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych. Obecne przepisy dopuszczają wykazywanie w ewidencji gruntów i budynków przebiegu granic działek ewidencyjnych między gruntami tworzącymi dna i brzegi tych cieków, jezior i zbiorników a gruntami do nich przyległymi za pomocą danych ustalonych na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych, przy wykonywaniu których identyfikacji przebiegu tych granic dokonano zgodnie z przepisami art. 220 ust. 1–4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, do czasu ustalenia linii brzegów dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych na zasadach określonych w art. 220 ust. 5 ww. ustawy – jednakże nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 r. Upływ wspomnianego terminu może doprowadzić do poważnych utrudnień w procesach związanych z obrotem nieruchomościami graniczącymi z ciekami wodnymi, zbiornikami i jeziorami, dopóki granice te nie zostaną ustalone w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Włączenie propozycji przekazanych przez Związek Powiatów Polskich wymagałoby natomiast przeprowadzenia na nowe szerszych konsultacji. Jednocześnie ze strony resortu padło zapewnienie, że będą one wzięte pod uwagę przy okazji kolejnej nowelizacji rozporządzenia.

Śr., 14 Gr. 2022 0 Komentarzy
Bernadeta Skóbel
Redaktor Bernadeta Skóbel