Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Relacja z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST

Relacja z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST fotolia.pl

19 października br. obradował Zespół Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST.

Zespół pozytywnie zaopiniował projekty następujących aktów prawnych:

  1. ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych,
  2. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy,
  3. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane i centralnego rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
  4. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego,
  5. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.

Pozytywnie (z dwoma uwagami) zaopiniowano propozycje zasad i kryteriów podziału środków rezerwy subwencji ogólnej w roku 2023, powołanej na mocy art. 26 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W toku dyskusji Marek Wójcik (ZMP) przedstawił wniosek dotyczący podniesienia poziomu dofinansowania inwestycji drogowych finansowanych ze środków tej rezerwy z 50% do 70% wartości kosztorysowej. Minister Rafał Weber (MI) odpowiedział, że resort nie daje gwarancji, że podniesiona do 70% wartość realnie trafi do samorządów.

Zespół nie wydał opinii w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw z uwagi na to, że znajduje się on nadal na etapie konsultacji i jego procedowanie zostało przełożone na kolejne posiedzenie. Jednakże w toku dyskusji przedstawiciel Związku Powiatów Polskich poruszył kwestie dotyczące rejestracji spółek cywilnych w CEiDG, a mianowicie:

  • kto odpowiada za aktualizację wpisu w przypadku, gdy jeden ze wspólników wystąpi ze spółki,
  • ujawnienia w CEiDG reprezentacji spółki cywilnej w przypadku, gdy wspólnicy inaczej niż w umowie określą zasady tej reprezentacji.

Zbigniew Wojciechowski (MRiT) wyjaśnił, że wpis spółki cywilnej do CEiDG nie będzie miał charakteru konstytutywnego. Celem resortu nie jest utworzenie „KRS dla spółek cywilnych”. Złożyć wniosek i zaktualizować dane będą mogły wszystkie uprawnione podmioty. Dodatkową weryfikację będą przeprowadzały urzędy skarbowe, w ramach analizowania umów spółek cywilnych. Prócz wspólników zobowiązanych do aktualizacji wpisu będą mogły robić to urzędy (ZUS, KRUS, urzędy skarbowe) jeżeli znajdą się w posiadaniu informacji potwierdzających stan inny niż wpisany do ewidencji. Ministerstwo zobowiązało się odnieść pisemnie do uwag zgłoszonych przez ZPP.

Opinii nie uzyskał również projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Projekt jest szczególnie istotny z punktu widzenia zarówno samorządów, organów administracji architektoniczno-budowlanej, jak też inwestorów, bowiem przewiduje całkowitą cyfryzację procesu budowlanego. Strona samorządowa złożyła szereg uwag do ustawy, do których Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (odpowiedzialny za projekt) zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie. Finalnie Zespół przyjął stanowisko Ministra Webera, zgodnie z którym GUNB zorganizuje spotkanie robocze dotyczące projektowanej ustawy.

Zespół zajął się również kwestią zgłoszoną przez Związek Powiatów Polskich dotyczącą problematyki związanej z koniecznością rozszerzenia kompetencji organów zarządzających ruchem drogowym poprzez wdrożenie regulacji prawnych umożliwiających egzekwowanie od zarządców dróg wprowadzania zatwierdzonych organizacji ruchu oraz doprowadzania oznakowania do zgodnego z zatwierdzonym projektem. Wątpliwości ZPP budzi brak wyposażenia organu zarządzającego ruchem w jakikolwiek mechanizm dyscyplinujący wobec jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie stałej lub czasowej organizacji ruchu, które nie stosują się do jego wezwań. Powoduje to, że nadzór ten jest pozorny i nie zawsze skuteczny.

Przedstawiciele MI wskazali, że dyskusja powinna dotyczyć przyczyn braku realizacji wezwań, do których umocowany jest ten organ. Do stanowiska ZPP resort zobowiązał się odnieść pisemnie.

Pt., 21 Prn. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak