Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Posiedzenie Zespołu Środowiska KWRziST. Co ustalono?

Posiedzenie Zespołu Środowiska KWRziST. Co ustalono? fotolia.pl

W środę 19 października obradował Zespół ds. Energii, Klimatu i Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zajmowano się m.in. projektami ustaw i rozporządzeń.

Zespół pozytywnie zaopiniował:

  1. projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty emisyjnej;
  2. projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego;
  3. projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw;
  4. pakiet projektów Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk.

Warunkowo wydano też opinię pozytywną ws. projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii i listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski, działań zaradczych oraz środków mających na celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów. Ustalono, że jeśli drobne poprawki sugerowane przez województwa zostaną uwzględnione, opinia zostanie podtrzymana.

W zakresie projektów rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wyboru metody oraz sposobu obliczania rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach (ustawa wprowadzająca tzw. system kaucyjny) Ministerstwo zobowiązało się do przekazania nowych wersji uwzględniających poprawki i sugestie. Dopiero po otrzymaniu projektów i ich analizie, strona samorządowa zespołu przekaże swoje opinie do prezydium Komisji Wspólnej.

Zespół zajął się także trzema kwestiami podniesionymi przez Związek Powiatów Polskich.

Pierwsza dotyczyła interpretacji zasady wprowadzonej ustawą o dodatku węglowym tj. „jeden adres – jeden dodatek”. Przedstawiciel ZPP wskazał, że pojawił się problem jak kwalifikować zupełnie oddzielne gospodarstwa domowe z własnym źródłem ciepła w przypadku mieszkania w lokalu niewydzielonym. Wątpliwość gmin budzi dlaczego nie można kwalifikować tego jako oddzielnego adresu? Przedstawicielka Ministerstwa Klimatu stwierdziła, że ponieważ lokal nie jest wydzielony to nie można przypisać mu adresu oddzielnego od innego, a przez to dodatek nie powinien przysługiwać. Przedstawiciel ZPP poprosił w takim razie o oficjalną interpretację pisemną. Jednakże już kilkanaście godzin później w Sejmie znowelizowano przepisy, w sposób który taką sytuację ma eliminować i dodatek ma być uzależniony m.in. od deklaracji śmieciowej – dużo dokładniejszego mechanizmu wykazywania istnienia gospodarstwa domowego. Czekamy więc na informację ze strony Ministerstwa.

Następnie omówiono pomysły potencjalnych zmian w prawie. Na sugestię dotyczącą dookreślenia art. 454 ust. 3 Prawa wodnego, przyznającą starostom kompetencję do wydawania decyzji o nałożeniu świadczeń na rzecz spółek wodnych, o konkretne wytyczne, Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że prawdopodobnie w I kwartale przyszłego roku pojawi się projekt nowelizacji, który przeniesie to zadanie na rzecz PGW Wody Polskie. Przedstawiciel Związku Powiatów Polskich zastrzegł więc konieczność przekazania projektu do opiniowania przez Komisję Wspólną.

Dyskutowano również o ewentualnej zmianie procedury wydawania zezwolenia na usunięcie drzew w pasie drogowym drogi publicznej. W ocenie pracowników niektórych starostw zajmujących się tą tematyką, wymóg uzgadniania decyzji z RDOŚ już w toku postępowania znacznie wydłuża proces decyzyjny, zwłaszcza, że uzgodnienia w formie postanowień są dla starosty wiążące. De facto, po skierowaniu projektu decyzji do uzgodnienia, RDOŚ prowadzi równoległe, pokrywające się postępowanie w tej samej sprawie, korzystając z materiałów zgromadzonych przez organ właściwy. Zapytano więc czy nie byłoby celowym rozwiązanie, w którym zainteresowany (najczęściej gmina przeprowadzająca inwestycję w pasie drogowym) najpierw zwracałby się w takim przypadku do RDOŚ o obligatoryjną opinię, a następnie załączał ją do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa? Skróciłoby to czas oczekiwania na finalną decyzję wydawaną przez organ. Obecny na posiedzeniu przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska sceptycznie odniósł się do takich pomysłów, zaznaczając, że RDOŚ i tak musiałyby przeprowadzać postępowanie wyjaśniające. Do propozycji strona rządowa ma się odnieść pisemnie.

Pt., 21 Prn. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński