Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pobieranie renty rodzinnej nie będzie samoistną podstawą do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym - Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Pobieranie renty rodzinnej nie będzie samoistną podstawą do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym - Rozporządzenie Ministra Zdrowia fotolia.pl

W ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego do etapu konsultacji trafił projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt rozporządzenia zmienia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 475 i z 2022 r. poz. 752), zwane dalej „rozporządzeniem”, wydane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 50 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”.

Projektowana zmiana ma na celu odzwierciedlenie we wzorze oświadczenia nowej podstawy prawnej do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez osoby pobierające rentę rodzinną, osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a nie posiadają statusu osoby ubezpieczonej lub nie mogą korzystać ze świadczeń jako osoby do 18 roku życia posiadające obywatelstwo polskie. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do ustawy o świadczeniach procedowaną obecnie ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 lipca 2022 r. pobieranie renty rodzinnej w przypadku osób do 18 roku życia nie będzie stanowiło już odrębnego tytułu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym (osoby te tracą status ubezpieczonego z tytułu pobierania renty rodzinnej). Jeżeli osoby te nie uzyskają statusu osób ubezpieczonych z innego tytułu lub nie posiadają obywatelstwa polskiego, mają prawo do świadczeń jako świadczeniobiorcy, inni niż ubezpieczeni, na podstawie dodanego art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o świadczeniach.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po ogłoszeniu. 

Czw., 30 Czrw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka