Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Relacja z posiedzenia

W dniu 29 września 2010 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Tym razem początek posiedzenia okazał się niezbyt typowy. Problemy zaczynały się już przy wejściu – ze względu na planowaną na ten dzień wspólną manifestację „Solidarności” i OPZZ budynek Kancelarii otoczony był podwójną barierą ochronną – dostęp możliwy był jedynie poprzez wąskie śluzy. Po wejściu okazało się, że zmianie uległa sala obrad – na Salę Kolumnową. Nie byłby to może większy problem, gdyby nie awaria systemu nagłaśniającego w konsekwencji czego przez część posiedzenia strona rządowa była skazana na posługiwanie się jednym przenośnym mikrofonem.
Największą niespodzianką było jednak oświadczenie strony samorządowej, które jeszcze przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad wygłosił w imieniu strony samorządowej jej sekretarz Andrzej Porawski (tekst stanowiska zamieszczony został powyżej). Należy obiektywnie stwierdzić, że mocne w swojej treści stanowisko nie spotkało się ze szczególnym oddźwiękiem ze strony rządowej. Minister Jerzy Miller wskazał, że właściwym miejscem do odniesienia się do stanowiska są… sprawy różne, zaś w opublikowanej już na stronie internetowej MSWiA relacji z posiedzenia o oświadczeniu nie napisano ani słowa. Na marginesie należy dodać, że miarą rzetelności podawanych na ministerialnej stronie informacji może być fakt, że wg nich środowe obrady prowadził Piotr Uszok, który… był nieobecny (sic!). Obrady w jego zastępstwie prowadził Ryszard Grobelny, Prezydent Poznania.
Po wygłoszeniu oświadczenia strony samorządowej cała komisja przystąpiła do realizacji porządku obrad.
Najbardziej dyskusyjną kwestią okazało się podniesienie stawek VAT – zamieszczone pierwotnie w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), przeniesione następnie decyzją Ministerstwa Finansów do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Strona samorządowa odmówiła uzgodnienia ze względu na brak wyliczenia skutków finansowych dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Spotkało się to z polemiką ze strony przedstawicielki Ministerstwa Finansów, która twierdziła iż podniesienie VATu nie będzie miało większego wpływu na konsumentów finalnych, gdyż dotychczasowe podwyżki stawek VAT nie przenosiły się na analogiczny wzrost cen. Przedstawiciele strony samorządowej – Ryszard Grobelny i Mariusz Poznański – wskazywali na błędne założenia leżące u podstaw takiego stanowiska. Wynika to chociażby ze zmiany systemu zawierania umów – gdy wykonawcy inwestycji nauczeni niemiłymi doświadczeniami zawierają obecnie umowy nie w kwotach brutto, lecz w kwotach netto+VAT. Należy też zwrócić uwagę, że chociażby w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, a zatem ponoszonym bezzwrotnie przez jednostki samorządu. W tej sytuacji minister Jerzy Miller zaproponował rzekomo kompromisowe rozwiązane – strona samorządowa odstąpi od żądania przedłożenia analizy skutków finansowych w zamian za co… rząd sprawdzi skutki wprowadzonej regulacji na koniec 2011 roku. Nie trzeba wyjaśniać, że propozycja taka nie spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem. Ostatecznie projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług został zaopiniowany pozytywnie z uwagą dotyczącą zwrócenia uwagi na nierozwiązaną kwestię kto jest podatnikiem: gmina czy urząd gminy. Odmówiono natomiast zajęcia stanowiska wobec projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.

Dwa projekty zostały zaopiniowane negatywnie:

 1. projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. Rozbieżność leżała tutaj w z zmianie systemu organizacji opieki w daniach wolnych od zajęć dydaktycznych – do tej pory konieczny był uprzedni wniosek rodziców; aktualnie Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje by szkoła była zobligowana do zapytania się rodziców o potrzebę zorganizowania takiej opieki;
 2. projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. W tym przypadku paradoksalnie problemem nie okazała się możliwość lokowania środków w depozycie u Ministra Finansów, lecz funkcjonujący już zakaz lokowania środków pochodzących z dotacji jako kłopotliwe z punktu widzenia zarządzania finansami w istniejącym systemie skonsolidowanego rachunku bankowego.

Jeden projekt został odesłany do dalszych prac we właściwym zespole merytorycznym. Los taki spotkał ustawę o działalności leczniczej. Jest to konsekwencją licznych wątpliwości opisanych w ostatnim numerze dodatku zdrowie@warto_wiedzieć.
Pozostałe projekty zostały zaopiniowane pozytywnie. Były to:

 1. projekt ustawy o systemie informacji oświatowej;
 2. projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
 3. projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: blacharz izolacji przemysłowych, monter izolacji przemysłowych, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, opiekun osoby starszej, technik energetyk, technik gazownictwa, technik przeróbki kopalin stałych, technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego, technik tyfloinformatyk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 4. projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: technik awionik, technik budownictwa okrętowego, technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyk, technik mechanik okrętowy, technik mechanik lotniczy, technik nawigator morski, technik spedytor, technik żeglugi śródlądowej;
 5. projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 112/2009 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”;
 6. projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia;
 7. projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wolnych środków przyjmowanych w depozyt lub zarządzanie oraz zasad i warunków ich przyjmowania od niektórych jednostek sektora finansów publicznych;
 8. projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa;
 9. projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym;
 10. projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 11. projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu;
 12. projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji;
 13. projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. Na posiedzeniu – na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – rozporządzenie rozszerzono poprzez dodanie do wykazu gminy Laskowa;
 14. projekt zmian do Założeń aktualizacji i uzupełnienia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020;
 15. projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych;
 16. projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych;
 17. projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach;
 18. projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ustalenia granic portu morskiego w Stepnicy od strony lądu;
 19. projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach w których organem pierwszej instancji jest wojewoda;
 20. projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
 21. projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej danych zgromadzonych w wykazie masy odpadów przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiania, pochodzących ze strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 22. projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw;
 23. projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu;
 24. projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich;
 25. projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie wzoru kontraktu socjalnego;
 26. projekt Informacji o realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 roku;
 27. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia pracownika;
 28. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej;
 29. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami;
 30. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej;
 31. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. W tym przypadku konieczne okazały się dodatkowe wyjaśnienia ze strony Ministerstwa Zdrowia;
 32. projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 33. projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015;
 34. projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016.

Jedynym punktem poruszonym w ramach spraw różnych stał się projekt założeń do ustawy o odrębnej własność obiektów budowlanych. Na wniosek Ministerstwa Infrastruktury projekt ten został zaopiniowany pozytywnie. Przy tej okazji Andrzej Porawski podkreślił o ustawowym obowiązku przedkładania Komisji Wspólnej do zaopiniowanie nie tylko założeń, lecz również samego projektu ustawy. Polemizował z tym minister Jerzy Miller wskazując, że w obecnie przyjętym trybie prac legislacyjnych projekt opracowany przez Rządowe Centrum Legislacyjne musi stanowić wierne odzwierciedlenie założeń – tym samym projekt może być przedłożony jedynie do wiadomości. Kwestia ta pozostaje zatem otwarta.

Śr., 29 Wrz. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: