Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Orzecznictwo. Udostępnienie informacji publicznej przez prywatnego przewoźnika

Orzecznictwo. Udostępnienie informacji publicznej przez prywatnego przewoźnika fotolia.pl

WSA w Gdańsku orzekł, że przewoźnik wykonujący regularne przewozy w ramach transportu publicznego jest podmiotem zobowiązanym do udzielania informacji publicznej. Jest to wypełnieniem zasady transparentności co do gospodarowania środkami publicznymi. Wykonywanie zadań z zakresu transportu zbiorowego przez inne podmioty niż podmiot władzy wskazany w ustawie, nie zmienia kwalifikacji tego zadania, które pozostaje zadaniem publicznym, realizowanym przez podmiot wybrany.

W przedmiotowej sprawie osoba fizyczna wniosła do WSA skargę na bezczynność spółki wykonującej transport publiczny w gminie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. Skarżący wniósł o udzielenie odpowiedzi na pytania – ile osób jest upoważnionych do kontroli biletów, czy kontrolerzy są zatrudnieni przez spółkę, czy może kontroli dokonuje podmiot zewnętrzny, a jeśli podmiot zewnętrzny to jaki.

Organ w odpowiedzi poinformował, że nie jest instytucją publiczną, dlatego nie jest zobowiązany do udzielenia informacji w trybie dostępu do informacji publicznej.

WSA rozstrzygając sprawę wyjaśnił, że z art. 4 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p. wynika obowiązek udostępnienia informacji publicznej na warunkach ustawy spoczywający nie tylko na władzy publicznej, lecz na każdym podmiocie, który wykonuje zadania publiczne lub dysponuje majątkiem publicznym. Obowiązek ten aktualizuje się dopiero wówczas, gdy wskazane podmioty są w posiadaniu takich informacji.

W rozpoznawanej sprawie adresatem wniosku o udostępnienie informacji publicznej była Spółka, której wspólnikami są wyłącznie prywatne osoby prawne i osoby fizyczne oraz która, zgodnie z przedłożoną informacją z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, zajmuje się m.in. transportem lądowym pasażerskim, miejskim i podmiejskim oraz działalnością usługową wspomagającą transport lądowy.

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym jednolicie przyjmuje się, że taki przedsiębiorca - spółka prawa handlowego bez udziału Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego realizuje zadania publiczne z zakresu transportu publicznego, jak również korzysta z majątku publicznego poprzez dopłaty do biletów ulgowych.

Przyjęto bowiem, że przewoźnik wykonujący regularne przewozy w ramach transportu publicznego jest podmiotem zobowiązanym do udzielania informacji publicznej. Jest to wypełnieniem zasady transparentności co do gospodarowania środkami publicznymi. Wykonywanie zadań z zakresu transportu zbiorowego przez inne podmioty niż podmiot władzy wskazany w ustawie, nie zmienia kwalifikacji tego zadania, które pozostaje zadaniem publicznym, realizowanym przez podmiot wybrany.

Skierowane przez skarżącego do Spółki pytania dotyczą sposobu organizacji kontroli biletów, a więc tego obszaru działalności przedsiębiorstwa, która ma ścisły związek z uzyskiwanymi dopłatami z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego należało przyjąć, iż żądane przez skarżącego informacje: o liczbie osób posiadających uprawnienia do kontroli biletów w autobusach uruchamianych przez Spółkę, o zatrudnieniu kontrolerów bezpośrednio przez Spółkę bądź przez podmiot zewnętrzny oraz zasadach współpracy z tym podmiotem, o identyfikatorach upoważniających do kontroli biletów, jako dotyczące procesu organizowania kontroli biletów w ramach przewozów organizowanych przez Spółkę, posiadają przymiot informacji publicznej i podlegają udostępnieniu w trybie u.d.i.p.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 8 czerwca 2022 r.  II SAB/Gd 28/22

Czw., 1 Gr. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka