Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ministerstwo Edukacji szuka dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji

Ministerstwo Edukacji szuka dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji fotolia.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do 12 lutego 2024 r., na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918, Warszawa lub drogą elektroniczną za pośrednictwem e-PUAP.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
 2. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub co najmniej pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego lub co najmniej pięcioletni staż pracy obejmujący co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 3. posiada doświadczenie związane z prowadzeniem działań na rzecz rozwoju szkół i placówek lub doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
 4. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 5. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 6. nie była karana karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
 7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289, z późn. zm.);
 10. nie była karana karą porządkową, o której mowa w art. 108 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465);
 11. posiada znajomość regulacji prawnych z zakresu oświaty, zamówień publicznych, finansów publicznych i zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
 12. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672) lub ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku w zakresie filologii polskiej, lub posiada prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego.

Szczegóły zgłoszenia do konkursu są przedstawione na stronie Ministerstwa Edukacji pod TYM LINKIEM.

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jego celem jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz doskonalenia systemu oświaty i podnoszenia jakości edukacji w obszarze kształcenia ogólnego i wychowania.

ORE ma realizować zadania wyznaczone kierunkami polityki oświatowej państwa, poprzez konferencje, seminaria i szkolenia, spotkania informacyjno-konsultacyjne, sieci współpracy i samokształcenia, publikacje i materiały dla każdego etapu edukacyjnego, dedykowane programy i projekty (w tym międzynarodowe), fora pomocy i wymiany doświadczeń oraz doradztwo.

Czw., 1 Lt. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński