Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w zasadach organizacji zajęć wspomagających dla uczniów

Zmiany w zasadach organizacji zajęć wspomagających dla uczniów fotolia.pl

Minister Edukacji i Nauki w dniu 20 lipca br. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Znowelizowane rozporządzenie przewiduje m. in.:

  • możliwość zwiększenia liczby godzin zajęć wspomagających z 10 do 15 godzin zajęć na oddział szkolny;
  • podwojenie limitu tygodniowej liczby godzin zajęć wspomagających, co daje szkołom jeszcze większą elastyczność ich organizacji;
  • uelastycznienie przepisów w zakresie organizacji zajęć wspomagających w klasie IV szkoły podstawowej (w przypadku szkoły podstawowej, w której ogólna liczba uczniów klas IV–VIII wynosi 60 lub więcej ale w klasie IV jest mniej niż 10 uczniów, zajęcia wspomagające z danego przedmiotu będą mogły być organizowane w grupie liczącej co najmniej 5 uczniów).

W konsekwencji powyższego możliwe będzie dokonanie, w terminie do 30 lipca 2021 r. korekty, złożonych do dnia 25 czerwca 2021 r.:

  • informacji o planowanych zajęciach wspomagających, które będą realizowane w okresie wrzesień-grudzień 2021 r., w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów,
  • wniosków o udzielnie dotacji na dofinansowanie zajęć wspomagających w szkołach dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ministra do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Jednocześnie, w przypadku gdy szkoła nie złożyła odpowiednio ww. informacji lub wniosku o oddzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zajęć wspomagających, w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r., znowelizowane rozporządzenie umożliwia, w terminie do dnia 30 lipca 2021 r., złożenie informacji (w przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub ministra) albo wniosku o dotację celową (w przypadku szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego lub ministrem), w związku z planowaną organizacją zajęć wspomagających w okresie wrzesień-grudzień 2021 r.

Z uwagi na ww. termin (do dnia 30 lipca 2021 r.), który przypada w okresie ferii letnich, do korekty informacji złożonej do 25 czerwca 2021 r. oraz nowych informacji składanych do dnia 30 lipca 2021 r. nie wymaga się od dyrektora szkoły podjęcia czynności polegających na ustaleniu w uzgodnieniu z radą pedagogiczną przedmiotów, które będą realizowane w ramach zajęć wspomagających czy informowania rodziców uczniów o ofercie zajęć wspomagających.

W związku z powyższym zachodzi konieczność wydłużenia terminu wypełnienia formularza elektronicznego – w ramach kryterium VII, w celu umożliwienia wprowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego danych, które posłużą do wyliczenia środków niezbędnych na sfinansowanie zajęć wspomagających – do dnia 10 sierpnia br.

Z treścią nowelizacji można zapoznać się tutaj

Zmiana rozporządzenia powoduje także konieczność aneksowania Kryteriów podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 (zajęcia wspomagające są bowiem finansowane z rezerwy 0,4%). Treść aneksu została zamieszczona poniżej.

Zgodnie z powyższym będzie istniała możliwość zmodyfikowania danych dotyczących liczby godzin zajęć wspomagających planowanych do realizacji w roku szkolnym 2021/2022, tj. w okresie od 2 września 2021 r. do 22 grudnia 2021 r.

Maksymalna liczba godzin zajęć wspomagających zaplanowanych do realizacji w okresie od dnia 31 maja 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. nie może przekroczyć iloczynu liczby oddziałów podstawowych w tej szkole wg stanu na dzień 31 marca 2021 r. wykazanych w SIO i 15 godzin, z tym że w przypadku szkoły podstawowej do liczby oddziałów nie wlicza się oddziałów przedszkolnych oraz oddziałów klas I–III szkoły podstawowej.

Podział środków z rezerwy na sfinansowanie zajęć wspomagających zostanie dokonany na podstawie formularzy wypełnionych przez jednostki samorządu terytorialnego w Strefie Pracownika Systemu Informacji Oświatowej strefa.ksdo.gov.pl. Formularz będzie dostępny w bocznym menu pod nazwą „Formularz JST”.

Formularz będzie zawierał dane wprowadzone do dnia 5 lipca br., które będzie można zmodyfikować w zakresie zajęć planowanych do realizacji w roku szkolnym 2021/2022, tj. w okresie od 2 września 2021 r. do 22 grudnia 2021 r.

Zatem, przekazując dane w terminie do 10 sierpnia 2021 r. jednostka samorządu terytorialnego będzie miała możliwość:

  • dokonania korekty informacji złożonych w formularzu do 5 lipca br.
  • zgłoszenia szkoły/szkół, których wcześniej nie zgłoszono.
Pt., 23 Lp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka