Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA o nieodpłatnym udostępnieniu gminie mapy zasadniczej w postaci wektorowej

WSA o nieodpłatnym udostępnieniu gminie mapy zasadniczej w postaci wektorowej fotolia.pl

Realizowanie przez gminę zadań publicznych uzasadnia nieodpłatne udostępnienie mapy zasadniczej w postaci wektorowej przez starostę – orzekł niedawno WSA w Olsztynie. 

Starosta odmawia

W drodze decyzji administracyjnej starosta odmówił gminie nieodpłatnego udostępnienia mapy zasadniczej w postaci wektorowej w skali 1:1000 w wersji elektronicznej (w formacie DXF i SHP) dla siedmiu zakresów wskazanych w załącznikach do wniosku dotyczącego uchwały rady miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Starosta uznał, że gminie nie przysługuje uprawnienie do nieodpłatnego pozyskania danych z zasobu, a żądanie ich udostępnienia w trybie art. 15 ust. 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne należy interpretować jako spór w rozumieniu art. 40f Prawa geodezyjnego i kartograficznego (pgk) co do zakresu udostępnianych materiałów lub wysokości należnej opłaty.

Starosta przyznał gminie rację, że zgodnie z prawem do sporządzenia miejscowych planów niezbędne są kopie map zasadniczych, jednakże żądając nieodpłatnego udostępnienia mapy zasadniczej w postaci wektorowej, gmina wychodzi poza zakres nieodpłatnego udostępniania materiałów PZGiK w myśl art. 15 ustawy o informatyzacji.

WSA: Mapę należy udostępnić nieodpłatnie

Według sądu nie budzi żadnych wątpliwości, że rejestrem publicznym w rozumieniu ustawy o informatyzacji jest między innymi ewidencja gruntów i budynków prowadzona na podstawie pgk.

Bezsporne jest również to, że starosta jest podmiotem prowadzącym rejestr publiczny w postaci EGiB, a gmina należy do podmiotów realizujących zadania publiczne między innymi w zakresie dotyczącym sporządzania miejscowych planów na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Oznacza to, że gmina realizuje zadania publiczne na podstawie „odrębnych przepisów” w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o informatyzacji.

WSA zauważył również, że udostępnianie m.in. danych EGiB jest możliwe w formacie GML lub w innych formatach do jakich można eksportować dane.

Wątpliwości sądu nie budziło również to, że uzyskanie wnioskowanej mapy było niezbędne do realizacji zadania publicznego, czyli sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W konsekwencji WSA uznał, że zostały spełnione wszystkie przesłanki określone w art. 15 ust. 1 ustawy o informatyzacji, a tym samym wniosek gminy dotyczący nieodpłatnego udostępnienia mapy zasadniczej w postaci wektorowej był zasadny.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 28.03.2024 r., sygn. akt II SA/Ol 1118/23, orzeczenie nieprawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Niedz., 21 Kw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak