Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Korekty oświadczeń majątkowych w BIP

Korekty oświadczeń majątkowych w BIP fotolia.pl

Zgodnie z art. 25c ustawy o samorządzie powiatowym radny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Na gruncie tego przepisu, mogą nasunąć się wątpliwości związane z publikacją sprostowania bądź korekty treści oświadczeń majątkowych, składanych przez osoby zobowiązane w Biuletynie Informacji Publicznej, a także możliwości publikowania oświadczenia zawartego w sprostowaniu oświadczenia majątkowego w świetle przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Pytanie: Czy prawidłowe jest uznanie, że sprostowania, wyjaśnienia bądź korekty treści oświadczeń majątkowych składane przez osoby zobowiązane w trybie art. 25c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na identycznych zasadach jak oświadczenia majątkowe?

Odpowiedź: Wykładania celowościowa, konieczności składania oświadczeń o stanie majątkowym przez osoby zobowiązane, wskazane w art. 25c ustawy, wskazuje na następujące cele ich składania: zachowanie transparentności majątku osób pełniących funkcje publiczne, przeciwdziałania korupcji w sferze administracji samorządowej oraz ustalenie czy majątek osób pełniących funkcje publiczne jest odzwierciedleniem ich przychodów, jakie osoby zobowiązane mogły uzyskać z tytułu wykonywania danej funkcji publicznej lub też innych legalnych źródeł zarobkowania. Ponadto celem niniejszego obowiązku jest również ochrona mienia publicznego, a także dążenie do pogłębienia zaufania obywateli do osób, pełniących funkcje publiczne, które zarówno zarządzają mieniem komunalnym jak również biorą udział w wydawaniu decyzji administracyjnych.

W powołanym aspekcie obowiązek składania oświadczeń majątkowych wpisuje się w konstytucyjną zasadę demokratycznego państwa prawa, wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP. Zatem, pomimo braku uregulowania w ustawie o samorządzie powiatowym sposobu publikacji w BIP treści sprostowań, wyjaśnień i korekt, należy uznać, iż podlegają one publikacji, na takich samych zasadach jak oświadczenia o stanie majątkowym, z uwagi na fakt, że jedynie kompletne oświadczenie tj. oświadczenie majątkowe wraz ze złożoną korektą, będzie gwarantowało spełnienie celów, dla których prawodawca, zdecydował się powołać niniejszą instytucję i umieścić ją w obowiązującym porządku prawnym.

Dobrą praktyką w omawianym zakresie jest sposób, w jaki publikowane są oświadczenia majątkowe posłów, gdzie korekta oświadczenia majątkowego za dany rok publikowana jest bezpośrednio pod tekstem pierwotnego oświadczenia majątkowego. Taki sposób publikacji, w znacznym stopniu zwiększa przejrzystość składanych oświadczeń majątkowych.

Pytanie: Czy wyjaśnienie złożone w wyniku kontroli właściwego urzędu skarbowego dotyczące oświadczenia majątkowego (w zakresie punktu II. formularza oświadczenia) o treści: „Nie wykazałam działki pod domem wskazanym w oświadczeniu, bowiem stanowi ona odrębną własność męża” może być opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz czy nie narusza to w szczególności art. 86 RODO? Nadmienić należy, że osoba zobowiązana w oświadczeniu majątkowym podała, że posiada dom, stanowiący wspólność małżeńską.

Odpowiedź: wyjaśnienia bądź korekty treści oświadczeń majątkowych mogą być publikowane na zasadach określonych dla oświadczeń majątkowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO) i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, wskazuje wprost na prawo osoby fizycznej do sprostowania danych osobowych oraz danych jej dotyczących (art. 16 RODO). W pytaniu, wystąpiła sytuacja, w której osoba zobowiązana do złożenia oświadczenia majątkowego dokonała wyjaśnienia odnośnie swoich własnych danych, zgodnie z wskazanym w art. 16 RODO prawem. Publikacja treści sprostowania nie narusza art. 86 RODO – art. 86 dotyczy publikacji dokumentów urzędowych.

Przy publikacji sprostowań, wyjaśnień bądź korekty oświadczeń majątkowych należy mieć na względzie ewentualną konieczność anonimizacji danych, które nie podlegają ujawnieniu np. miejsce zamieszkania osoby składającej sprostowanie, wyjaśnienie, korektę oświadczenia, miejsca położenia nieruchomości, dane kontaktowe itp.

Pobocznie należy wskazać, że treść sprostowania: „Nie wykazałam działki pod domem wskazanym w oświadczeniu, bowiem stanowi ona odrębną własność męża”, jest wątpliwe. Zgodnie z art. 48 i 191 Kodeksu Cywilnego, własność nieruchomości rozciąga się także na budynki, które stały się częścią składową, poprzez połączenie z gruntem. Sytuacja, w której właścicielem gruntu jest jedynie mąż i jest to jego majątek odrębny, a właścicielem budynku posadowionego na rzeczonym gruncie zarówno mąż jak i żona i jest to ich majątek wspólny na zasadach wspólności małżeńskiej ustawowej, musiałaby wynikać z przepisów szczególnych bądź powstać na mocy uprzednio obowiązujących przepisów.

Pt., 3 Czrw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek