Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiana statutu a odwołanie członka zarządu powiatu

Zmiana statutu a odwołanie członka zarządu powiatu fotolia.pl

Rada powiatu nie może z pominięciem woli starosty odwołać członków zarządu powiatu, szczególnie jeżeli odwołanie to przebiera formę zmiany statutu.

W okolicznościach badanej sprawy doszło do zmiany Statutu w taki sposób, że w trakcie pełnienia funkcji przez zarząd powiatu, zmniejszona została liczba członków tego organu. Nie przewidziano przy tym odpowiedniego vacatio legis dla wprowadzonych zmian, doprowadzając w konsekwencji świadomie do powstania rozbieżności pomiędzy statutowym składem osobowym zarządu powiatu a składem wybranym i funkcjonującym.

Starosta nie jest organem powiatu w rozumieniu ustrojowym. Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz. W indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu decyzje wydaje starosta, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez zarząd powiatu. Staroście nie można przypisać przymiotu organu wykonawczego powiatu; starosta, choć nie jest ustrojowym organem powiatu, to jest organem powiatowym.

Starosta ma legitymację do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na Uchwałę Rady Powiatu w zakresie wskazanym w skardze. W ocenie Sądu Uchwała ta w zaskarżonej części jest nie do zaakceptowania i powinna zostać wyeliminowana z obrotu prawnego.

Rada Powiatu uzurpowała sobie kompetencje, które wprost wykraczają poza ograniczenia określone ustawą, a nadto, które także z ogólnych przepisów nie mogą być dla niej wywodzone, jako że zaprzeczają ratio legis. Zaskarżoną uchwałą zmieniono statut w (zaskarżonej) części, zmierzając do odwołania wbrew woli starosty wybranych przez radę powiatu, członków zarządu powiatu.

Tymczasem rada powiatu wybiera wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu na wniosek starosty. Przepis ten czytelnie wyraża koncepcję tak zwanego zarządu autorskiego, w którym władztwo ustrojowe starosty jest wzmocnione, gdyż to wyłącznie on przedstawia skład osobowy towarzyszącego mu zarządu (przy czym oczywiście składu takiego, który uzyska akceptację rady powiatu). Koncepcja zarządu autorskiego nie miałaby rzecz jasna sensu, gdyby również do starosty nie należało wyłączne prawo do wskazywania członków zarządu powiatu, którzy mają być odwołani.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2021 r., sygn. IV SA/Po 366/21.

Źródło: CBOSA 

 

Sob., 4 Wrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek